ISSN: 2410-8367 (print), 2412-866X (online)

Public-Private Partnership

Published since 2014, indexed in RSCI.

Volume 2, Number 2 (April-June 2012)

Previous Issue | Archive | Next Issue

MIROVOY OPYT INNOVATsIONNOY TRANSFORMATsII SOTsIALYNO-EKONOMIChESKOY SISTEMY

5-16

STANOVLENIE MIROVOY NANOINDUSTRII, OPYT GOSUDARSTVENNOGO REGULIROVANIYa V RAMKAKh NATsIONALYNYKh INNOVATsIONNYKh SISTEM (NA PRIMERE SShA)

17-26

PREDPRINIMATELYSKIY POTENTsIAL PREDPRIYaTIYa I EGO ROLY V RYNOChNOY RESTRUKTURIZATsII AKTIVOV

27-46

OSOBENNOSTI SOZDANIYa I ISSLEDOVANIYa NATsIONALYNYKh INNOVATsIONNYKh SISTEM: PRINTsIPY POSTROENIYa I RAZVITIYa

47-52

NAUChNO-TEKhNOLOGIChESKIE PROGNOZY – KAK OSNOVA PEREKhODA PREDPRINIMATELYSKOGO SEKTORA K INNOVATsIONNOMU UPRAVLENIYu

53-58

REFORMIROVANIE PREDPRINIMATELYSKIKh STRUKTUR V USLOVIYaKh INNOVATsIONNOGO RAZVITIYa: STRATEGII I FAKTORY

59-71

PROBLEMY ISPOLYZOVANIYa INNOVATsIY OTEChESTVENNYMI PREDPRINIMATELYaMI

72-78

PRAKTIChESKIE OSOBENNOSTI UPRAVLENIYa INNOVATsIYaMI PREDPRIYaTIYa

79-90

SOVERShENSTVOVANIE UPRAVLENIYa INNOVATsIONNOY DEYaTELYNOSTYYu V PROIZVODSTVENNO-DOBYVAYuSchIKh KOMPANIYaKh

91-104

METODIChESKIE OSNOVY PROGNOZIROVANIYa TEKhNOLOGIChESKOGO RAZVITIYa PREDPRINIMATELYSKIKh STRUKTUR PROMYShLENNOGO SEKTORA

105-111

RAZVITIE RYNKA REKLAMY V RUNETE: KLYuChEVYE IGROKI I OSNOVNYE TENDENTsII 2013 GODA

112-117

KONTROLLING KAK INSTRUMENT POVYShENIYa KONKURENTOSPOSOBNOSTI PREDPRIYaTIY NARODNOKhOZYaYSTVENNOGO KOMPLEKSA

118-130

OPREDELENIE PODKhODOV, FORM I SPOSOBOV SOZDANIYa BLAGOPRIYaTNYKh USLOVIY DLYa OSUSchESTVLENIYa INNOVATsIONNOY DEYaTELYNOSTI

131-138

PORYaDOK RETsENZIROVANIYa RUKOPISEY, USTANOVLENNYY NAUChNO-REDAKTsIONNYM SOVETOM MEZhVUZOVSKOGO SBORNIKA NAUChNYKh TRUDOV “EKONOMIKA I SOTsIUM: SOVREMENNYE MODELI RAZVITIYa”

139-140

Previous Issue | Archive | Next Issue