ISSN: 2410-8367 (print), 2412-866X (online)

Public-Private Partnership

Published since 2014, indexed in RSCI.

Volume 4, Number 3 (July-September 2014)

Previous Issue | Archive | Next Issue

DENEZhNO-KREDITNAYa POLITIKA ROSSII NA SOVREMENNOM ETAPE SOTsIALYNO-EKONOMIChESKIKh IZMENENIY: OSNOVNYE NAPRAVLENIYa I PUTI EE TRANSFORMATsII

7-26

MEZhFIRMENNAYa KOOPERATsIYa KAK OSNOVA OBNOVLENIYa I MODERNIZATsII PREDPRIYaTIY V USLOVIYaKh SOTsIALYNO-EKONOMIChESKIKh IZMENENIY

27-41

OSOBENNOSTI REGULIROVANIYa RYNKA GOSUDARSTVENNYKh TsENNYKh BUMAG: PROBLEMY I PERSPEKTIVY EGO RAZVITIYa

42-64

SISTEMA PREVENTIVNOGO UPRAVLENIYa KRIZISNYMI SITUATsIYaMI KAK EFFEKTIVNYY INSTRUMENT USTOYChIVOGO RAZVITIYa PREDPRINIMATELYSKIKh STRUKTUR

65-80

PODKhODY PO FORMIROVANIYu SISTEMY KONTROLLINGA V ANTIKRIZISNOM UPRAVLENII PREDPRIYaTIY

81-88

THE PROVISION OF BASIC FREEDOMS TO THE LEAST WELL-OFF IN SOCIETY AS AN ESSENTIAL CONDITION TO AVOID DECLINE

89-96

INSTRUMENTY UPRAVLENIYa POTENTsIALOM PERSONALA V USLOVIYaKh EGO TRANSFORMATsII, POD VLIYaNIEM POSTOYaNNOGO VNEDRENIYa INNOVATsIONNYKh TEKhNOLOGIY

97-108

KONTsEPTsII EFFEKTIVNOSTI VENChURNOGO PREDPRINIMATELYSTVA

109-123

OBESPEChENIE USTOYChIVOGO RAZVITIYa KORPORATsII NA OSNOVE STRATEGIChESKOGO UPRAVLENIYa FINANSAMI

124-137

SUSchNOSTY I METODOLOGIYa FINANSOVOGO ANALIZA PREDPRIYaTIYa

138-151

TEORETIKO-METODIChESKIE OSNOVY KONSOLIDATsII FINANSOVOY OTChETNOSTI INTEGRIROVANNYKh STRUKTUR I OBRAZOVANIY

152-165

OBRAZOVATELYNYE KOMPETENTsII V SISTEME STANOVLENIYa SPETsIALISTOV SFERY UPRAVLENIYa

166-174

Previous Issue | Archive | Next Issue