ISSN: 2410-8367 (print), 2412-866X (online)

Public-Private Partnership

Published since 2014, indexed in RSCI.

Volume 5, Number 2 (April-June 2015)

Previous Issue | Archive | Next Issue

EKONOMIKO-POLITIChESKIE VZAIMOOTNOShENIYa MONGOLII S ROSSIEY: GLOBALYNYY, GOSUDARSTVENNYY I REGIONALYNYY UROVNI

7-23

MIROVOY OPYT INNOVATsIONNOGO RAZVITIYa EKONOMIKI

24-34

ROLY KOMMUNIKATIVNYKh KOMPETENTsIY V SISTEME INNOVATsIONNOGO UPRAVLENIYa PERSONALOM ROSSIYSKIKh KOMPANIY

35-49

NEOSYaZAEMYE KOMPETENTsII KAK INSTRUMENT SOVERShENSTVOVANIYa UPRAVLENIYa KOMPANIEY: OSOBENNOSTI GUDVILLA

50-64

INNOVATsIONNOE UPRAVLENIE PREDPRINIMATELYSKIMI STRUKTURAMI V USLOVIYaKh SOVREMENNOGO RYNKA

65-75

PROFESSIONALYNAYa KOMMUNIKATIVNAYa KOMPETENTNOSTY BAKALAVRA PEDAGOGIKI I PUTI EE FORMIROVANIYa

76-88

KONTsEPTsII STRATEGII RAZVITIYa PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh

89-95

SOTsIALYNO-FILOSOFSKIY ANALIZ ANTIKORRUPTsIONNYKh MER V STOLIChNOM MEGAPOLISE

96-112

UROVNEVAYa OTsENKA KONKURENTOSPOSOBNOSTI PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY

113-117

INNOVATsII KAK EFFEKTIVNYY INSTRUMENT RAZVITIYa SISTEMY UPRAVLENIYa PROIZVODSTVENNO-PROMYShLENNOGO SEKTORA

118-125

STRATEGIChESKOE UPRAVLENIE KORPORATIVNYMI STRUKTURAMI, OSUSchESTVLYaYuSchIMI SVOYu DEYaTELYNOSTY V NATsIONALYNOY EKONOMIKE

126-136

OSNOVY REALIZATsII SOTsIALYNOY POLITIKI V VOORUZhENNYKh SILAKh ROSSIYSKOY FEDERATsII

137-150

DISTsIPLINARNAYa STRUKTURA ROSSIYSKOY NAUKI I VOZMOZhNOSTI EE REGULIROVANIYa

151-166

OSNOVNYE TEORII SLIYaNIY I POGLOSchENIY V KONTEKSTE SISTEMY UPRAVLENIYa KAK OBYEKT ISSLEDOVANIYa

167-172

Previous Issue | Archive | Next Issue