JEL-Classification:

Citation:
(2001) O vzaimovliyanii ekonomicheskoy situatsii v gosudarstve i effektivnosti raboty predpriyatiya. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 2(2), 25-29. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241