Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»5 / 2016
DOI: 10.18334/rp.17.5.34969

Theory and methodology of input–output balances in constant prices

Ulbashev Azamat Kh., Postgraduate of the Chair of Statistics, Lomonosov Moscow State University, Russia

Общие вопросы теории и методологии составления показателей межотраслевого баланса в постоянных ценах - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 21

Abstract:
The article analyzes the basic methodological postulates and challenges of measuring input-output balance indicators in constant prices. The author makes an attempt to develop and study the method for building deflators to obtain the input–output balance indexes in buyers’ prices, base prices, and producer prices. In conclusion, he marks the importance of this task determined by a significant practical and functional potential of realization of the method by statistics offices and expert organizations operating in the field of macroeconomic statistics and national accounts.

Keywords:

constant prices, input-output balance, national accounts
Citation:
Azamat Ulbashev (2016). Theory and methodology of input–output balances in constant prices [Obschie voprosy teorii i metodologii sostavleniya pokazateley mezhotraslevogo balansa v postoyannyh tsenakh]. Russian Journal of Entrepreneurship, 17(5). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.17.5.34969.


References (transliterated):
1. Voprosy postroeniya tablits «zatraty – vypusk» Rossii v mezhdunarodnyh klassifikatorakh / E.F. Baranov, I.A. Kim, D.I. Piontkovskiy [i dr.] // Ekonomicheskiy zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. – 2014. – T. 18. – № 1. – S. 7-42.
2. Burtseva T.A. Metodologiya statisticheskogo issledovaniya investitsionnoy privlekatelnosti regiona i rezultativnosti realizatsii ego investitsionnoy politiki: Dis. … dokt. ekon. nauk: 08.00.12. – Moskva, 2013. – 326 s.
3. Dubinina I.V. Metodologiya statistiki gosudarstvennyh finansov v Rossiyskoy Federatsii: Dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.12. – Moskva, 2009. – 165 s.
4. Ivanov N.Yu. Metodologiya i analiz statistiki inostrannyh investitsiy Rossii: Dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.11. – Moskva, 1999. – 157 c.
5. Ivanov Yu.N. Voprosy izmereniya ekonomicheskogo rosta v stranakh SNG // Voprosy statistiki. – 2014. – № 10. – S. 3-13.
6. Kim I.A. Postroenie mezhotraslevyh balansov Rossiyskoy Federatsii v bazovyh tsenakh: metodika i rezultaty // Ekonomicheskiy zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. – 2006. – T. 10. – № 1. – S. 80-109.
7. Kornilov I.A. Metodologiya statisticheskikh i aktuarnyh issledovaniy v strakhovanii zhizni: Dis. … dokt. ekon. nauk: 08.00.11. – Moskva, 2000. – 389 c.
8. Larina T.N. Metodologiya statisticheskogo issledovaniya kachestva zhizni naseleniya selskikh territoriĭ: Dis. … dokt. ekon. nauk: 08.00.12. – Moskva, 2013. – 374 s.
9. Leontyev V.V. Ekonomicheskie esse. Teorii, issledovaniya, fakty i politika. – M.: Politizdat, 1990. – 416 s.
10. Obschie metodologicheskie printsipy postroeniya sistemy tablits "zatraty - vypusk" [Elektronnyy resurs] // Metodologicheskie polozheniya po statistike. – M.: Goskomstat Rossii, 1998. – Vyp. 2. – Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d010/i010750r.htm
11. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. – 2-e izd., ispr. – M.: INFRA-M., 1999. – 479 s.
12. Rekomendatsii po sovershenstvovaniyu metodov otsenki valovogo vnutrennego produkta v postoyannyh tsenakh. – M.: Mezhgosudarstvennyy statisticheskiy komitet SNG, 2000. – (Statisticheskiy byulleteny «Statistika SNG»; № 8, 9).
13. Suvorov N.V., Kosarev A.E. Otsenka pokazateley mezhotraslevogo balansa v postoyannyh tsenakh // Voprosy statistiki. – 2005. – № 9. – S. 3-12.
14. Eydelman M.R. Mezhotraslevoy balans obschestvennogo produkta: Teoriya i praktika ego sostavleniya. – M.: Statistika, 1966. – 375 s.
15. Ekonomicheskaya statistika: Uchebnik. – 4-e izd. – M.: INFRA-M, 2011. – 668s.
16. Leontief W. Essays in Economics: Theories and Theorizing. – New York: Oxford University Press, 1966. – 252 p.
17. Miller R.E., Blair P.D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 784 p.