Published in «Public-Private Partnership»1 / 2016
DOI: 10.18334/ppp.3.1.35139

Взаимодействия государства, бизнеса и образовательных организаций в рамках государственно-частного партнерства

Бакшеева А.Д.
Взаимодействия государства, бизнеса и образовательных организаций в рамках государственно-частного партнерства - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 139

Keywords:

Citation:
Бакшеева А.Д. (2016). Взаимодействия государства, бизнеса и образовательных организаций в рамках государственно-частного партнерства [Vzaimodeystviya gosudarstva, biznesa i obrazovatelnyh organizatsiy v ramkakh gosudarstvenno-chastnogo partnerstva]. Public-Private Partnership, 3(1). (in Russian). – doi: 10.18334/ppp.3.1.35139.


References (transliterated):
Efremov, D.N. (2012). Tipologiya form gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere obrazovaniya. Ekonomicheskiy zhurnal, 1(25), 120–128.
Morozova, I.A., Mysin, M.N. (2015). Vliyanie strategicheskogo partnerstva gosudarstvennyh vuzov i biznes-struktur na uroveny investitsionnoy privlekatelnosti regiona. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo, 2(2), 101–112. doi: 10.18334/ppp.2.2.1861