Published in «Creative Economy»6 / 2016
DOI: 10.18334/ce.10.6.35360

Types and forms of interaction between social and economic systems

Morozov Vladimir A., Doctor of Science, Economics, Professor, Lomonosov Moscow State University, Russia

Типы и формы взаимодействия социально-экономических систем - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 21

Abstract:
The article reviews various interactions and mutual influences of the social structure, social groups and their dependence on economic and organization and legal requirements and conditions of the environment. Position and interests of both social and economic groups are analyzed as well as methods of their activity and interactions with the social class vertical that have a strong effect on development of the national economy while forming various contradictions, oppositions and crises. Individual models of the Russian interaction of the informal economy are reviewed that disclose many sides of the social and economic life.

Keywords:

criteria, forms, interaction, principles, systems, types

JEL-Classification: O15, O17, Z13

Citation:
Vladimir A. Morozov (2016). Types and forms of interaction between social and economic systems [Tipy i formy vzaimodeystviya sotsialno-ekonomicheskikh sistem]. Creative Economy, 10(6). (in Russian). – doi: 10.18334/ce.10.6.35360.


References (transliterated):
1. Asaul N.A. Teoriya i metodologiya institutsionalnyh vzaimodeystviy subyektov investitsionno-stroitelnogo kompleksa: Monografiya. – SPb: ANO Institut problem ekonomicheskogo vozrozhdeniya, 2004. – 255 s.
2. Auzan A.A. Sotsiokulturnye kody v ekonomicheskom analize // Zhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. – 2013. – № 1. – S. 173-176. – S. 174.
3. Afanasyev V.G. Sistemnosty i obschestvo. – M.: Politizdat, 1980. – 368 s. – S. 83.
4. Geets V.M. Obschestvo, gosudarstvo, ekonomika: fenomenologiya vzaimodeystviya i razvitiya. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Ekonomika, 2014. – 631 s.
5. Minakir P.A., Demyyanenko A.N. Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya // Prostranstvennaya ekonomika. – 2010. – № 2. – S. 6-32.
6. Morozov V. Exploring compatibility: foundations of a theory. – England: Quickstone Publishing UK, 2014. – 292 p.
7. Titov L.Yu. Osobennosti setevoy ekonomiki kak novoy formy organizatsii ekonomicheskoy deyatelnosti // Transportnoe delo Rossii. – 2008. – № 3. – S. 73-74.
8. Kheyne P., Bouttke P. Dzh., Prichitko D. L. Ekonomicheskiy obraz myshleniya. – M.: Vilyams, 2007. – 530 s.