Published in «Russian Journal of Retail Management»1 / 2017
DOI: 10.18334/tezh.4.1.37318

Formation of circulation cost items of trade enterprises

Len Vasiliy Stepanovich, Russia

Формирование статей затрат обращения торговых предприятий Украины - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 93

Abstract:
The article studies the problems of formation of circulation cost items in trade enterprises. We determine that the majority of researchers, who present expense items for trade companies do not consider the justification of the implementation issues. We offer to form the cost items of trade enterprise on the base of the analysis of its structure, using the method of “ABS analysis“ and considering the limits of materiality. On the base of the formed cost items we offer to organize, develop and approve forms of the management reporting, which include planned, actual and prior period rates and rate deviations. At the same time, the management of treatment cost is beyond deviations. The cost items formed on the base of the analysis as well as the management reporting forms are reflected in the internal normative documents of the enterprise, which governs the accounting under the “Policy management accounting“.

Keywords:

"ABS Analysis" method, circulation costs, cost items, cost management, managerial cost accounting, trading enterprises
Citation:
Len V.S. (2017). Formation of circulation cost items of trade enterprises [Formirovanie statey zatrat obrascheniya torgovyh predpriyatiy Ukrainy]. Russian Journal of Retail Management, 4(1). (in Russian). – doi: 10.18334/tezh.4.1.37318.


References (transliterated):
(2010). Oblіkova polіtika: navchalniy posіbnik K: Znannya.
Galkina E.V. (2005). Model upravlencheskogo ucheta raskhodov na prodazhu v optovoy torgovle na osnove metoda AVS-COSTING [Model management of cost accounting of sales in wholesale trade based on the method of ABC-COSTING]. Upravlencheskiy uchet. (2). (in Russian).
Glivenko V.V. (201). Zastosuvannya metodu “Analіz AVS” pri kalkulyuvannі sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) [Use of the "ABC Analysis" on the production cost calculation (works, services)]. Naukoviy vіsnik Natsіonalnogo agrarnogo unіversitetu. Zb. nauk. prats. (44). 104-105. (in Russian).
Len V.S. (2015). Upravlіnskiy oblіk. Pіdruchnik [Management accounts. Manual] Ternopіl: Navchalna kniga - Bogdan. (in Russian).
Len V.S. (2012). Osnovniy vnutrіshnіy normativniy dokument bukhgalterії: nazva ta zmіst [The main internal normative document of accounting : title and content]. Problemi і perspektivi rozvitku oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya sistemi upravlіnnya pіdpriєmstv v umovakh єvroіntegratsії: zb. nauk. prats. (232). 206-215. (in Russian).
Len V.S., Proshina K.V. (2013). Ponyattya vitrat і zatrat u bukhgalterskomu oblіku: vіdmіnnіst ta totozhnіst [The concept of costs and expenses in accounting: difference and identity]. Ekonomіchniy forum. Naukoviy zhurnal. (2). 277-284. (in Russian).
Veriga Yu.A., Fіrsova N.V. (2012). Problemi ta perspektivi rozvitku oblіku, analіzu і kontrolyu v umovakh svіtovikh іntegratsіynikh protsesіv [Problems and prospects of development of accounting, analysis and control in terms of world integration processes] Problems and prospects of development of accounting, analysis and control in terms of world integration processes. 196. (in Russian).