Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»7 / 2017
DOI: 10.18334/rp.18.7.37691

System of assessment indicators of production block of the production potential of the enterprise

Lashmanova Yuliya Yurevna, Russia

Система показателей оценки производственного блока производственного потенциала предприятия - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 171

Abstract:
We studied the scientific literature in order to determine the possibility of applying current assessment methods of the industrial potential of industrial enterprises. We found out that the vast majority of these methods do not meet the realities of the current state of machine-building enterprises, and do not take into account the true state of affairs in the industry. As the result we see a need to develop method of assessing the level of use of the enterprise's production potential (EPP), which is adequate to the current state of affairs at machine-building enterprises. The article shows a separate stage of the developed method, in particular, the assessment of the production block of the production potential (PBPP) of the machine-building enterprise. We show in detail a system of indicators and initial data, aimed at determination of the level of use of individual elements of the PBSPP. We present the results obtained after implementation of each sub-step and based on the application of the indicators mentioned in the article.
The method was tested in the conditions of work of machine-building enterprises of the Orenburg region. On its base were made some management decisions aimed at further development of the EPP.

Keywords:

analysis, integrated assessment, mechanical engineering, productive potential
Citation:
Lashmanova Yu.Yu. (2017). System of assessment indicators of production block of the production potential of the enterprise [Sistema pokazateley otsenki proizvodstvennogo bloka proizvodstvennogo potentsiala predpriyatiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 18(7). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.18.7.37691.


References (transliterated):
(1977). Aktualnye problemy ekonomicheskoy nauki v trudakh S.G. Strumilina [Current issues of economic science in the works of S.G. Strumilina] M.: Nauka. (in Russian).
Alekseeva A.I., Vasilev Yu.V., Maleeva A.V., Ushvitskiy L.I. (2006). Kompleksnyy ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatelnosti [Comprehensive economic analysis of economic activity] M.: KNORUS. (in Russian).
Avdeenko V.N., Kotlov V.A. (1989). Proizvodstvennyy potentsial promyshlennogo predpriyatiya [Industrial potential of the industrial enterprise] M.: Ekonomika. (in Russian).
Dyatlov Yu.V. (2015). K voprosu o proizvodstvennom potentsiale mashinostroitelnogo predpriyatiya [The issue of production potential of a machine-building enterprise] Socio-economic development problems of old industrial regions. 7. (in Russian).
Generalova S.V., Scherbakov V.A. (2007). Formirovanie i kontrol ispolzovaniya proizvodstvenno-ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiya [Formation and control of the use of production and economic potential of the enterprise]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta. (15). 60-66. (in Russian).
Gunina I.A. (2005). Mekhanizm razvitiya ekonomicheskogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya: teoriya, metody [Development mechanism of economic potential of the industrial enterprise: theory, methods] Voronezh: Nauchnaya kniga. (in Russian).
Karsuntseva O.V. (2013). Aprobatsiya modeli otsenki proizvodstvennogo potentsiala na primere predpriyatiy mashinostroitelnogo kompleksa [Approbation of assessment model of production potential by the example of machine-building enterprises]. Problems of economy and management. (8(24)). 31-38. (in Russian).
Kovtunenko A.V., Lebedeva N.N. (2014). Metodicheskie podkhody k otsenke proizvodstvennogo potentsiala predpriyatiya i effektivnosti ego ispolzovaniya [Methodical approaches to the assessment of the enterprise's production potential and the efficiency of its use]. Shkola universitetskoy nauki: paradigma razvitiya. (2(12)). 35-38. (in Russian).
Lysenko D.V. (2008). Kompleksnyy ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatelnosti [Comprehensive economic analysis of economic activity] M.: INFRA-M. (in Russian).
Lyubushin N.P. (2007). Kompleksnyy ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatelnosti [Comprehensive economic analysis of economic activity] M.: YuNITI-DANA. (in Russian).
Palamarchuk A.S. (2010). Analiz proizvodstvennoy moschnosti [Analysis of the production capacity]. Spravochnik ekonomista. (11). 65-71. (in Russian).
Putyatina L.M., Nebieridze A.Z. (2012). Metodicheskie aspekty otsenki proizvodstvennogo potentsiala mashinostroitelnyh predpriyatiy v sovremennyh usloviyakh [Methodical aspects of assessing the industrial potential of the machine-building enterprises in modern conditions]. Ekonomika v promyshlennosti. (3). 39-41. (in Russian).
Smirnov S.V., Dezhkina I.P., Leschenko M.I., Potasheva G.A. (2008). Vidy proizvodstvennogo potentsiala [Types of productive potential]. Vestnik mashinostroeniya. (9). 84-87. (in Russian).
Sorochenko V.V. (2013). Podkhody k sovershenstvovaniyu metodov otsenki effektivnosti ispolzovaniya proizvodstvennogo potentsiala [Approaches to improve the assessment of effective use of productive potential]. Aktualnye problemy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii. (3). 42-45. (in Russian).
Tyaglov S.G., Molchanova N.P., Zhitnikov V.G., Molchanov I.N., Mitina IyuAyu, Bogdanova R.M. (2009). Natsionalnaya ekonomika. Sistema potentsialov [National economy. Potential system] M.: YuNITI-DANA. (in Russian).
Valeeva Yu.S., Isaeva N.S. (2007). Diagnostika proizvodstvenno-finansovogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya [Diagnostics of the finance and economic potential of the industrial enterprise]. Economic analysis: theory and practice. (1). 38-43. (in Russian).
Yaparova-Abdulkhalikova G.I., Tusupbekova A.M. (2014). Proizvodstvennyy potentsial: podkhody k opredeleniyu i otsenke [Production capacity: approaches to definition and evaluation] Current trends in development of socio-economic systems. 72-76. (in Russian).
Yavkin A.V. (2012). Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya protsessa formirovaniya, otsenki i effektivnogo ispolzovaniya proizvodstvennogo potentsiala mashinostroitelnoy korporatsii [The main directions of perfection of process of formation, assessment and effective use of industrial potential of the machine-building corporation]. Integral. (4). 80-81. (in Russian).
Zambrzhitskaya E.S., Logachyova M.V., Logachyova A.V. (2015). Metodicheskie podkhody k otsenke proizvodstvennogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya [Methodical approaches to the assessment of the enterprise's production potential ]. Molodoy uchenyy. (10). 659-664. (in Russian).