Published in «Journal of Economics, Entrepreneurship and Law»3 / 2017
DOI: 10.18334/epp.7.3.38458

Book review on "Spatial strategic documents: domestic and foreign experience of development" by V.V. Kotilko

Vishnyakova V.S.
Рецензия на монографию Котилко В.В. "Пространственные стратегические документы: отечественный и иностранный опыт разработки" - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 42

Citation:
Vishnyakova V.S. (2017). Book review on "Spatial strategic documents: domestic and foreign experience of development" by V.V. Kotilko [Retsenziya na monografiyu Kotilko V.V. "Prostranstvennye strategicheskie dokumenty: otechestvennyy i inostrannyy opyt razrabotki"]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, 7(3). (in Russian). – doi: 10.18334/epp.7.3.38458.