Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»24 / 2017
DOI: 10.18334/rp.18.24.38652

Assessment of the opportunities for sustainable and safe socio-economic development of old industrial regions in the context of implementation of import substitution policy (by the example of the Volgograd region)

Nesterenko Yuriy Yurevich, Volgograd State University, Russia

Оценка возможностей устойчивого и безопасного социально-экономического развития старопромышленных регионов в условиях реализации политики импортозамещения (на примере Волгоградской области) - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 62

Abstract:
The article considers development prospects for Volgograd region in the framework of the implementation of import substitution policy. We study opportunities for safe development of socio-economic system. We analyze the prospects for the transition of the regional economy to neoindustrialization. We analyze official statistical indicators characterizing the dynamics of neoindustrialization in the economy of the Volgograd region. We consider the structure of GRP of the region, the level of education, the productive power of high technology and high-tech industries, the scale of industrial production growth and the impact of economic entities on the ecology of the region under consideration. We indicate the possibility of neoindustrial development of old industrial region in the context of implementation of import substitution policy.

Keywords:

economic security, GRP, import substitution, neoindustrialization, regional economy

JEL-Classification: R11, R53, R58

Citation:
Nesterenko Yu.Yu. (2017). Assessment of the opportunities for sustainable and safe socio-economic development of old industrial regions in the context of implementation of import substitution policy (by the example of the Volgograd region) [Otsenka vozmozhnostey ustoychivogo i bezopasnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya staropromyshlennyh regionov v usloviyakh realizatsii politiki importozamescheniya (na primere Volgogradskoy oblasti)]. Russian Journal of Entrepreneurship, 18(24). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.18.24.38652.


References (transliterated):
(2017). Volgogradskaya oblast v tsifrakh. 2016 [Volgograd region in figures. 2016] Volgograd: Volgogradstat. (in Russian).
Andreeva N.V., Gromova A.S., Makasheva N.P., Vorobeychikov S.E., Sammer A.B. (2015). Ekonomicheskaya bezopasnost rossiyskoy ekonomiki v usloviyakh realizatsii politiki importozamescheniya [Economic Security of Russian Economy under the Conditions of Import Substitution Policy Implementation]. Economy of the region. (4(44)). 69-83. (in Russian). doi: 10.17059/2015-4-6 .
Aslanova L.O., Batova B.Z. (2014). Geoekonomicheskoe polozhenie Rossii v mire. Problemy i perspektivy [Geoeconomic position of Russia in the world. Problems and prospects]. Modern problems of science and education. (2). 1-9. (in Russian).
Kopein V.V., Filimonova E.A. (2015). Importozameschenie kak novyy element v sisteme prodovolstvennoy i ekonomicheskoy bezopasnosti [Import substitution as the new element in the system of food and economic security]. Russian Journal of Entrepreneurship. 16 (18). 2947-2956. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.18.1942.
Makarova I.V., Maksimov A.D. (2014). Analiz vozmozhnostey perekhoda ekonomiki promyshlennogo regiona k neoindustrializatsii [Analysis of the possibilities for the transition of the economy of the industrial region to neoindustrialization]. Economic analysis: theory and practice. (24). 17-23. (in Russian).
Nesterenko Yu.Yu. (2016). Perspektivy bezopasnogo ekonomicheskogo razvitiya regiona v aspekte importozamescheniya (na primere Volgogradskoy oblasti) [Zrospects for a safe economic development of the region in terms of import substitution (by the example of the Volgograd region)]. Russian Journal of Entrepreneurship. 17 (2). (in Russian).
Volgastat. Retrieved October 27, 2017, from http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/statistics/
Suleymanov M.D. Investitsionnaya politika i ee rol v strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya stranyRossiyskoe predprinimatelstvo. (in Russian). Retrieved from http://bgscience.ru/lib/7952