Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2018
DOI: 10.18334/eo.8.2.38987

Prospects for export of organic products under conditions of integration

Okenova Aygul Omurbekovna, Institute of Economics after A.Alyshbaev (Kyrgyz Academy of Sciences ), Russia

Orozonova Azyk Abdykasymovna, Institute of Economics after A.Alyshbaev (Kyrgyz Academy of Sciences ), Russia

Перспективы развития экспорта органической продукции в условиях интеграции - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 85

Abstract:
The article considers the issues and prospects of an output of organic production to the world trade market. We show competitive advantages of domestic agricultural producers and give recommendations about promoting the development of the export of agricultural products to the foreign market.

Keywords:

agriculture, EEU, export, integration, international trade

JEL-Classification: F10, F15, Q10, Q13

Citation:
Okenova A.O., Orozonova A.A. (2018). Prospects for export of organic products under conditions of integration [Perspektivy razvitiya eksporta organicheskoy produktsii v usloviyakh integratsii]. Journal of International Economic Affairs, 8(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.8.2.38987.


References (transliterated):
Dyykanbaeva T.S.., Abdurashitov A.A. (2015). Rossiya i novye gosudarstva Evrazii [Russia and the New States of Eurasia] M.: Izdatelstvo: Natsionalnyy issledovatelskiy institut mirovoy ekonomiki i mezhdunarodnyh otnosheniy imeni E.M. Primakova Rossiyskoy akademii nauk. (in Russian).
Dzhailov Dzh.S., Mardalieva L.A., Momunov U.N. (2016). Perspektivy razvitiya i povysheniya konkurentosposobnosti APK Kyrgyzstana v usloviyakh integratsii [Prospects for development and improvement of the competitiveness of Agroindustrial complex of Kyrgyzstan under conditions of integration]. M. ryskulbekov atyndagy kyrgyz ekonomikalyk universitetinin kabarlary. (3(37)). 198-204. (in Russian).
Rayzber B.A., Lazovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. (2000). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [Modern Economic Dictionary] M.: Infra-M. (in Russian).
Tursunova S.A. (2008). K voprosu ekonomicheskoy integratsii v Tsentralnoy Azii [On the issue of economic integration in Central Asia]. Voprosy Ekonomiki. (2). 75-81. (in Russian).