Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»10 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.10.39406

Conceptual bases of development of health resort tourism in Russia

Arkhipov Anatoliy Evgenevich, Siberian State University of Water Transport, Russia

Sevryukov Ivan Yurevich, Novosibirsk State University of Economics and Management «NINH», Russia

Pechenevskaya Anna Aleksandrovna, Novosibirsk State University of Economics and Management «NINH», Russia

Концептуальные основы развития санаторно-курортного туризма в России - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 27

Abstract:
Features of functioning of sanatorium establishments in the Russian Federation are defined by the integrated interaction of the social and economic factors influencing the strategic and tactical decisions made by subjects of business and public authorities when developing programs of development of the organizations, complexes and territories. The development of health resort complexes stimulates the growth of clusters efficiency: catering, accommodation facilities, sightseeing enterprises, transport infrastructure. Programs for the formation and promotion of services of health resort enterprises should be aimed at encouraging consumers to purchase permits, simplification of visa and customs formalities, providing tourists with a full range of services at the points of entry and exit. The breadth of the spectrum and complexity of demand naturally determine the need to offer a comprehensive Spa product. The change in the dynamics of demand for health resort services depends on the financial capacity of the consumer and the duration of his vacation, the diversity of the complex of medical and recreational services provided by the institution, the ability to relax with children, the qualification of medical personnel.

Keywords:

economic cluster, health resort tourism, recreational services

JEL-Classification: I11, I19, L83

Citation:
Arkhipov A.E., Sevryukov I.Yu., Pechenevskaya A.A. (2018). Conceptual bases of development of health resort tourism in Russia [Kontseptualnye osnovy razvitiya sanatorno-kurortnogo turizma v Rossii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(10). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.10.39406.


References (transliterated):
Arkhipov A.E. (2011). Model konturnogo paketirovaniya kak osnova formirovaniya konkurentomobilnosti sanatorno-kurortnogo kompleksa [Contour Packaging Model as a Basis for the Formation of Competitive Mobility of a Sanatorium and Resort Complex]. Russian Journal of Entrepreneurship. (9-2). 110-114. (in Russian).
Arkhipov A.E., Sevryukov I.Yu. (2012). Integratsiya marketingovyh kommunikatsiy: podkhody, osobennosti, sinergizm [Integration of Marketing Communications: Approaches, Features, Synergism]. Russian Journal of Entrepreneurship. (23(221)). 46-50. (in Russian).
Arkhipov A.E., Sevryukov I.Yu. (2013). Marketingovye aspekty formirovaniya mnogokonturnogo sanatorno-kurortnogo produkta [Marketing aspects in formation of a complex product in the health resort sphere (Russia, Novosibirsk)]. Problems of modern economics. (3(47)). 269-272. (in Russian).
Arkhipov A.E., Sevryukov I.Yu., Terenteva I.V. (2016). Formirovanie investitsionnoy privlekatelnosti turizma v regione [Formation of investment appeal of tourism in the region] Development of theory and practice of management of social and economic systems. 196-198. (in Russian).
Bushueva I.P. (2017). Vliyanie kachestva turisticheskikh uslug na ekonomiku regiona [Influence of quality of tourist services on region economy] Science and society. 29-32. (in Russian).
Bushueva I.P., Klimova T.V. (2017). Vzaimosvyaz funktsionirovaniya sotsialnoy politiki s razvitiem turistskikh predpriyatiy regiona [Interrelation of functioning of social policy with development of the tourist entities in the region]. Fundamental research. (4-2). 325-329. (in Russian).
Gvarliani T.E., Vorobey E.K. (2016). Tendentsii razvitiya turistsko-rekreatsionnyh kompleksov i ikh osobennosti na yuge Rossii [Trends in the development of tourist and recreational complexes and their features in the South of Russia] Sphere of application: problems and prospects of development. 196-213. (in Russian).
Kleyman A.A. (2016). Osnovnye napravleniya razvitiya sanatorno-kurortnoy deyatelnosti i lechebno-ozdorovitelnogo turizma regiona [Main directions of development of sanatorium activity and medical-improving tourism of the region]. Fundamental research. (5-2). 350-356. (in Russian).
Kleyman A.A., Babanchikova O.A. (2014). Tendentsii razvitiya turistskogo rynka v usloviyakh retsessii: optimizatsiya, restrukturizatsiya i reinzhiniring biznes-protsessov [Tourist market development tendencies in the conditions of recession: optimization, restructuring and reengineering of business processes]. Vestnik of National Tourism Academy. (1(29)). 52-57. (in Russian).
Kleyman A.A., Babanchikova O.A. (2015). Strategiya razvitiya turistskogo biznesa v usloviyakh ekonomicheskoy nestabilnosti [Strategy of tourism business development in the conditions of economic instability]. Kurortno-rekreatsionnyy kompleks v sisteme regionalnogo razvitiya: innovatsionnye podkhody. 1 (1). 35-39. (in Russian).
Kvita G.N., Svarovskaya E.B., Struchkova I.O. (2017). K voprosu ob ispolzovanii zarubezhnogo opyta organizatsii servisnyh uslug v turindustrii Rossii na primere Turtsii [On the question of use of foreign experience of the organization of services in the tourism industry of Russia on the example of Turkey]. Industriya turizma: vozmozhnosti, prioritety, problemy i perspektivy. 10 (1). 1557-165. (in Russian).
Levchenko T.P., Koryagina E.V., Levchenko K.K. (2016). Sistema sbalansirovannyh pokazateley kak vazhneyshiy instrument povysheniya effektivnosti upravleniya predpriyatiyami turistskogo biznesa [Balanced scorecard as an important tool to increase efficiency of enterprise management of tourism business]. Service in Russia and abroad. 10 (9(70)). 58-64. (in Russian).
Pechenevskaya A.A. (2017). Formirovanie klientoorientirovannoy organizatsii [The formation of a customer-centric organization] Synthesis of science and society in solving modern global problems. 165-168. (in Russian).
Sevryukov I.Y. (2017). The conceptual bases for the development of sanatorium-resort tourism in Russia Sochi Journal of Economy. (11-3(3)). 233-239.
Sevryukov I.Yu. (2015). Rynok intellektualnoy sobstvennosti: podkhody k upravleniyu, formirovanie brendov, vliyanie globalizatsii [Intellectual property market: approaches to managing, formation of the brands, the influence of globalization]. Bulletin of Transbaikal State University. (3(118)). 174-178. (in Russian).
Sevryukov I.Yu. (2016). Rynok turistskikh uslug: sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya [Tourist services market: current state and development trends]. Economics: theory and practice. (4(44)). 43-48. (in Russian).