Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»10 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.10.39442

Integrated assessment of efficiency of functioning of the enterprises of the republic of crimea in the sphere of production of medicinal vegetable raw materials

Tsyokhla Svetlana Yurevna, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia

Pochupaylo Olga Evgenevna, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia

Интегральная оценка эффективности функционирования предприятий Республики Крым в сфере производства лекарственного растительного сырья - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 27

Abstract:
The characteristic of the internal factors influencing efficiency of activity of the subjects of entrepreneurship of the Republic of Crimea in the sphere of production of medicinal vegetable raw materials has been given in the article. The criteria and the indicators of their assessment, depending on the sizes of the analyzed enterprises have been marked out. The reserves of increase in efficiency of functioning of branch of medicinal crop production at the regional level have been revealed, it was based on integrated approach and economic-mathematical modeling. The problems of sustainable development of subjects of entrepreneurship of the Crimea have been reflected in the sphere of production of medicinal vegetable raw materials.

Keywords:

business activity, criteria, economic-mathematical model, efficiency, indicators, integrated assessment, medicinal crop production, region, Republic of Crimea, reserves, sizes of the enterprises

JEL-Classification: C50, L26, Q10

Citation:
Tsyokhla S.Yu., Pochupaylo O.E. (2018). Integrated assessment of efficiency of functioning of the enterprises of the republic of crimea in the sphere of production of medicinal vegetable raw materials [Integralnaya otsenka effektivnosti funktsionirovaniya predpriyatiy Respubliki Krym v sfere proizvodstva lekarstvennogo rastitelnogo syryya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(10). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.10.39442.


References (transliterated):
Bronnikova T.S., Kovaleva T.S. (2014). Prognozirovanie innovatsionnoy aktivnosti predpriyatiy regionov s ispolzovaniem trendovyh modeley [Forecasting of innovative activity of enterprises of the regions with the trend models]. Problemsof regional economy. (2(19)). 19-27. (in Russian).
Dogeev G.D., Khanbabaev T.G. (2017). Razvitie novoy tekhnologicheskoy modeli agrarnoy ekonomiki regiona [The development of new technological models of the agrarian economy of the region]. Gornoe selskoe khozyaystvo. (2). 6-8. (in Russian).
Gorelova G.V., Ryabtsev V.N. (2014). Razrabotka kognitivnyh modeley geopoliticheskikh sistem (Chernomorsko-Kaspiyskiy region) [Development of cognitive models geopolitical systems (black sea-caspian region)]. IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES. (6(155)). 22-32. (in Russian).
Kostirko L.A. (2008). Dіagnostika potentsіalu fіnansovo-ekonomіchnoї stіykostі pіdpriєmstva [Diagnostics of the potential of financial and economic stability of the enterprise] Kh.: Faktor. (in Russian).
Polshkov Yu.N. (2017). Osobennosti otsenki indikatorov v balansovyh modelyakh upravleniya sotsialno-ekonomicheskim razvitiem staropromyshlennogo regiona [Features of the assessment of indicators in the balance models of management of socio-economic development of the old industrial region]. Vestnik donetskogo natsionalnogo universiteta. seriya v. ekonomika i pravo. (3). 117-123. (in Russian).
Stolbov A.B. (2017). Programmnoe obespechenie kompleksnyh issledovaniy sotsio-ekologo-ekonomicheskikh sistem na osnove modeley «region»: analiticheskiy obzor [Software for complex studies of social-ecological and economic systems based on Region models: an analytical review]. Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya. 8 (4(35)). 47-83. (in Russian).