Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»10 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.10.39444

Analysis of the economic activity concentration processes in the border regions of the Russian Federation

Starikov Konstantin Sergeevich, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Ponomareva Tatiana Nikolaevna, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia

Анализ процессов концентрации экономической активности в приграничных регионах Российской Федерации - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
The article substantiates the relevance of the search for new approaches to the comparative analysis of the central and peripheral regions of the Russian Federation. The geostrategic nature of the border regions, whose contribution to the main socio-economic indicators of the country is quite high, is recognized. In a sense, the border regions should become a “locomotive“ for the development of the national economy in the context of changing the priorities of international cooperation. The authors adapted the method of assessing the degree of concentration of economic activity to the problems of regional development and made a comparative analysis of the border and “internal“ territories in terms of concentration of resources (number of employees, fixed assets, investments in fixed capital) and the results of operation (GRP, the volume of industrial output, exports and imports). It is proved that regional differentiation is more typical for border than for internal areas.

Keywords:

border region, economic concentration, regional development

JEL-Classification: R11, R12, R13

Citation:
Starikov K.S., Ponomareva T.N. (2018). Analysis of the economic activity concentration processes in the border regions of the Russian Federation [Analiz protsessov kontsentratsii ekonomicheskoy aktivnosti v prigranichnyh regionakh Rossiyskoy Federatsii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(10). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.10.39444.


References (transliterated):
(2015). Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2015 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2015] M.: Rosstat. (in Russian).
(2016). Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2016 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2016] M.: Rosstat. (in Russian).
(2017). Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2017 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2017] M.: Rosstat. (in Russian).
Chzhan M. (2011). Usilenie vzaimodoveriya – osnova razvitiya sotrudnichestva mezhdu kitayskimi i rossiyskimi prigranichnymi regionami [Strengthening of mutual trust as the basis for cooperation between Chinese and Russian border regions] Russia and China: social and economic cooperation between countries and border regions. 53-56. (in Russian).
Gusarova L.V., Zagidullina T.S. (2015). Aglomeratsiya kak instrument strategicheskogo upravleniya innovatsionnym razvitiem regiona (na primere Almetevskoy ekonomicheskoy zony) [AGGLOMERATION AS A TOOL FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION (for example, Almetevsk economic zone)]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 2 (8). 10-14. (in Russian).
Kalashnikova O.E. (2016). Aglomeratsiya kak neobkhodimaya sostavlyayuschaya strategii innovatsionnogo razvitiya ekonomicheskoy sistemy regiona [Agglomeration as a necessary component of the strategy of innovative development of the economic system of the region]. Economics, sociology and law. (11). 24-27. (in Russian).
Kupriyanov S.V., Stryabkova E.A., Gerasimova N.A. (2018). Osobennosti ekonomicheskogo razvitiya prigranichnyh regionov [Features of economic development of border regions]. Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: The Economy. Computer science. 45 (1). 5-14. (in Russian). doi: 10.18413/2411-3808-2018-45-1-5-14 .
Rastvortseva S.N. (2013). Upravlenie razvitiem protsessov kontsentratsii ekonomicheskoy aktivnosti v regione: podkhody novoy ekonomicheskoy geografii [Management of development of processes of concentration of economic activity in the region: approaches of new economic geography] M.: Ekon-inform. (in Russian).
Rastvortseva S.N., Chentsova A.S., Usmanov D.I. (2014). Obzor issledovaniy vliyaniya mezhdunarodnyh integratsionnyh protsessov na sotsialno-ekonomicheskoe neravenstvo regionov [Review of studies on the impact of international integration processes on socio-economic inequality in the regions]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. (5). 156-160. (in Russian).
Shabashev V.A. (2015). Osobennosti promyshlennoy politiki regiona v usloviyakh formirovaniya aglomeratsii gorodov (na primere Kemerovskoy oblasti) [Features of industrial policy in the region in the met-ropolitan area of the cities (for example, kemerovo oblast)]. Bulletin of the Altai science. (3-4(25-26)). 571-576. (in Russian).
Shishkin A.I., Kolesnikov N.G. (2009). Investitsii iz sopredelnyh stran v prigranichnyh regionakh severo-zapada Rossii [Investments from neighboring countries in the border regions of North-West of Russia]. Economics and management. (12(50)). 41-44. (in Russian).
Shlyamin V.A. (2001). Prigranichnye regiony severo-zapadnogo okruga Rossiyskoy Federatsii kak tranzitno-resursnye regiony [Border regions of the North-Western district of the Russian Federation as transit and resource regions]. Scientific Journal «Economy of the North-West: Issues and Prospects of Development». (2(8)). 53-56. (in Russian).
Shmuylo T.P. (2016). Informatsionno-kommunikatsionnaya infrastruktura severnyh prigranichnyh regionov i ee rol v razvitii regiona [Information and communication infrastructure of the northern border regions and its role in the development of the region]. Regional Economics: Theory and Pactice. (4(427)). 31-41. (in Russian).
Starikova M.S., Bezuglyy E.A., Shakhov V.V. (2018). Kreativnyy potentsial kak osnova innovatsionnogo razvitiya regiona [Creative potential as a basis for innovative development of the region]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (2). 235-254. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.2.39150.
Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda (proekt)Economy.gov.ru. (in Russian). Retrieved from http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4e13f48c-257a-4878-858f-c2159aa5320b/spr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e13f48c-257a-4878-858f-c2159aa5320b