Published in «Russian Journal of Innovation Economics»4 / 2018
DOI: 10.18334/vinec.8.4.39486

Development of a mechanism for the development of priority high-tech industries in the region in the transition to the digital economy

Kovylkin Dmitriy Yurevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Trofimov Oleg Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Strelkova Lyudmila Valerevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Frolov Vladislav Genrikhovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Usov Nikolay Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Разработка механизма развития приоритетных высокотехнологичных отраслей промышленного производства региона в условиях перехода к цифровой экономике - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 47

Abstract:
Conceptual approaches to the formation of the mechanism of development of industries at the regional level are proposed. The basic phase of the mechanism of development of industries-assessment of the attractiveness of industries in order to effectively allocate funds for state support is revealed. The classification of factors of formation of the mechanism of development of industries at the regional level os offered. The substantiation of the possibility of using the tools of strategic management for the development of industries is given.

Keywords:

attractiveness assessment, development factors, digital economy, import substitution, industrial policy, industrial production, industrial sectors, Industry 4.0, region, strategic management

JEL-Classification: L51, L52, O31, R10

Citation:
Kovylkin D.Yu., Trofimov O.V., Strelkova L.V., Frolov V.G., Usov N.V. (2018). Development of a mechanism for the development of priority high-tech industries in the region in the transition to the digital economy [Razrabotka mekhanizma razvitiya prioritetnyh vysokotekhnologichnyh otrasley promyshlennogo proizvodstva regiona v usloviyakh perekhoda k tsifrovoy ekonomike]. Russian Journal of Innovation Economics, 8(4). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.8.4.39486.


References (transliterated):
(2010). Obschee v strukture i soderzhanii regionalnoy promyshlennoy politiki [Sommon in structure and content of regional industrial policy]. Vestnik voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. seriya: ekonomika i upravlenie. (1). 57-61. (in Russian).
Babkin A.V. i dr. (2015). Restrukturizatsiya ekonomiki: teoriya i instrumentariy [Economic restructuring: theory and tools] S.-Peterburg: Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya "Sankt-Peterburgskiy politekhnicheskiy universitet Petra Velikogo". (in Russian).
Bogatyrev A.V., Trofimov O.V., Makusheva Yu.A. (2014). Problemy Diagnostiki ekonomicheskogo potentsiala organizatsiy [Some problems of diagnosis of organizations'' economic potential]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. (4(36)). 41-45. (in Russian).
Gadzhiev N.G., Vakhromov E.N. (2007). Upravlenie promyshlennoy politikoy i ee osobennosti v innovatsionnoy ekonomike [Industrial policy management and its features in the innovation economy]. Regional Economics: Theory and Pactice. (16). 67-72. (in Russian).
Ivanov A.A., Ivanova N.D., Plekhanova A.F., Kolesov K.I., Kovylkin D.Yu., Gorbunova I.G. (2015). Investitsionnaya privlekatelnost ekonomicheskikh sistem mezourovnya [The investment appeal of the mesolevel economic systems]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-2(63)). 271-274. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2015). Sistema pokazateley otsenki urovnya privlekatelnosti otrasley ekonomiki [System of indicators for assessing the level of attractiveness of economic sectors]. Science Review. (19). 274-277. (in Russian).
Malkhasyan G.A. (2011). Promyshlennaya politika regiona: printsipy formirovaniya i struktura mekhanizma realizatsii [Industrial Policy in the Region: Formation Principles and the Structure of the Implementation Mechanism]. Russian Journal of Entrepreneurship. (7-1). 111-116. (in Russian).
Pavlov Yu.V. (2005). Gosudarstvennoe regulirovanie nauchno-innovatsionnoy sfery i promyshlennogo razvitiya: opyt Frantsii [State regulation of science and innovation and industrial development: French experience]. Innovations. (4). 43-49. (in Russian).
Sibirskaya E.V., Khoreva T.A. (2008). Mekhanizm realizatsii promyshlennoy politiki na urovne otdelnyh regionov [Mechanism of implementation of industrial policy at the level of individual regions]. Innovatsionnyy Vestnik Region. (3). 38-40. (in Russian).
Sidorenko Yu.A., Frolov V.G., Pavlova A.A. (2017). Osnovnye ekonomicheskie faktory razvitiya avtomobilnogo proizvodstva Rossii v ramkakh kontseptsii Industriya 4.0 [The main economic factors of development of automobile production in Russia within Industry 4.0 concept] SPb.: Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya \. (in Russian).
Titov K. (2002). Regionalnaya promyshlennaya politika: tseli, zadachi, prioritety [Regional industrial policy: goals, objectives, priorities]. Regiony: upravlenie i razvitie. (5). 55-61. (in Russian).