Published in «Russian Journal of Entrepreneurship»12 / 2018
DOI: 10.18334/rp.19.12.39554

Monitoring of threats to the foreign economic security of raw material regions: formation of criteria and indicators of assessment system, practical implementation

Ruyga Irina Rudolfovna, Siberian Federal University, Russia

Yamschikov Andrey Sergeevich, Siberian Federal University, Russia

Teterin Yuriy Aleksandrovich, Siberian Federal University, Russia

Chayka Aleksey Andreevich, Siberian Federal University, Russia

Мониторинг угроз внешнеэкономической безопасности регионов сырьевой направленности: формирование системы критериев и показателей оценки, практическая реализация - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 17

Abstract:
The article substantiates the need for the formation of methodological support for the assessment of foreign economic security (VEB) of raw material regions. The content of the concept of foreign economic security of the region is revealed. The specificity of the economic development of resource regions. The analysis of scientific approaches to the formation of a system of indicators of foreign economic security of the region. The author's vision of methods of assessment of threats to foreign economic security is offered, the system of criteria of indicators of VEB taking into account their threshold values both at the regional level, and in aspect of specifics of functioning of economy of regions of a raw orientation is developed. The approbation of the offered methodical approach is carried out on the example of 12 subjects of the Russian Federation conditionally referred to the category of regions of a raw orientation on two criteria: indicator of a share of the extracting branches in structure of industrial production; indicator of the share of value added from mining in the structure of the gross regional product. The practical significance of the results of the study is determined by the possibility of their use by regional authorities as a methodological basis for monitoring threats to the foreign economic security of the regions, taking into account their raw material specifics, in order to make further management decisions in the aspect of forming an effective system to counter the identified threats to foreign economic security.

Keywords:

foreign economic security, methods of threat assessment, monitoring, regions of raw materials orientation

JEL-Classification: F52, R10, R19

Citation:
Ruyga I.R., Yamschikov A.S., Teterin Yu.A., Chayka A.A. (2018). Monitoring of threats to the foreign economic security of raw material regions: formation of criteria and indicators of assessment system, practical implementation [Monitoring ugroz vneshneekonomicheskoy bezopasnosti regionov syryevoy napravlennosti: formirovanie sistemy kriteriev i pokazateley otsenki, prakticheskaya realizatsiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 19(12). (in Russian). – doi: 10.18334/rp.19.12.39554.


References (transliterated):
Bystrov V.V., Masloboev A.V., Oleynik A.G., Putilov V.A., Yakovlev S.Yu. (2016). Rezultaty pervogo goda issledovaniy po proektu «Razrabotka kognitivnyh metodov i tekhnologiy informatsionnogo monitoringa zhiznennogo tsikla ugroz regionalnoy bezopasnosti (na primere Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii» [Project ”development of cognitive methods and technologies for information monitoring of the regional security threats life-cycle (exemplified with the arctic zone of russian federation)”:first-year research results]. Vestnik Kolskogo nauchnogo tsentra RAN. (1(241)). 127-133. (in Russian).
Eremkin V.A. (2012). Problemy razrabotki indikatorov dlya otsenki urovnya innovatsionnogo razvitiya ekonomiki [Problems of developing indicators to assess the level of innovative development of the economy]. Theoretical economy. (3(9)). 56-62. (in Russian).
Firyulina N.V., Smirnov A.I., Katsik D.E. (2005). Printsipy formirovaniya mekhanizma obespecheniya vneshneekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Principles of formation of the mechanism of ensuring the foreign economic security of the region]. Problems of forecasting. (1). 89-102. (in Russian).
Glazev S.Yu. (1999). Bezopasnost ekonomicheskaya [Economic security] M.: Mysl. (in Russian).
Illarionov A. (1998). Riterii ekonomicheskoy bezopasnosti [Economic security rites]. Voprosy Ekonomiki. (10). (in Russian).
Ilyina I.N. (2013). Perspektivy razvitiya syrevyh regionov RF v dokumentakh strategicheskogo planirovaniya [Outlook toward the future development of primary producer regions of Russia as expressed in the documents of strategic planning]. Public administration issues. (2). 83-102. (in Russian).
Kalina A.V., Saveleva I.P. (2014). Formirovanie porogovyh znacheniy indikativnyh pokazateley ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii i ee regionov [Formation of threshold values of the economic security of russia and its regions]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 8 (4). 15-24. (in Russian).
Karanina E.V., Evstratova A.V. (2016). Opredelenie porogovyh znacheniy indikatorov ekonomicheskoy bezopasnosti regiona v ramkakh razrabotki regionalnoy strategii ekonomicheskoy bezopasnosti [Determination of threshold values of economic security indicators in the region through the development of a regional strategy of economic security]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 2 (8). 169-177. (in Russian).
Mityakov E.S., Kornilov D.A. (2015). K voprosu o vybore vesov pri nakhozhdenii integralnyh pokazateley ekonomicheskoy dinamiki [On the choice of weights in finding integral indicators of economic dynamics]. Ekonomika, innovatsii i menedzhment. (2). 112. (in Russian).
Ruyga I.R., Teterin Yu.A. (2017). Metodicheskoe obespechenie otsenki vneshneekonomicheskoy bezopasnosti regionov syrevoy napravlennosti [Methodical provision of assessment of foreign economic security of the regions raw materials]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (7-2(54)). 127-132. (in Russian).
Senchagov V.K. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [Economic security of Russia] M.: Delo. (in Russian).
Shikhverdiev A.P., Oganezova N.A. (2016). Sovremennye aspekty ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Modern aspects of economic security of the region]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. (3). 60-67. (in Russian).
Teterin Yu.A. (2017). Teoreticheskie podkhody k formirovaniyu sistemy obespecheniya vneshneekonomicheskoy bezopasnosti na regionalnom urovne [Theoretical approaches to the formation of the system of foreign economic security at the regional level]. Vestnik Vostochno-Sibirskoy Otkrytoy Akademii. (26(26)). 11. (in Russian).
Teterin Yu.A., Syutkina S.Yu. (2017). Vneshneekonomicheskiy kompleks kak klyuchevoy komponent integratsionnyh protsessov na regionalnom urovne [Foreign economic complex as a key component of integration processes at the regional level]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (7(84)). 177-183. (in Russian).
Zubkova M.L. (2011). Otsenka urovnya vneshneekonomicheskoy bezopasnosti Murmanskogo regiona [Assessment of the level of external economic security of the Murmansk region]. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 14 (2). 441-446. (in Russian).
Ofitsialnyy portal Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru
Ofitsialnyy portal Federalnoy tamozhennoy sluzhby. (in Russian). Retrieved from http://www.customs.ru
Senchagov V.K., Ivanov E.A. Struktura mekhanizma sovremennogo monitoringa ekonomicheskoy bezopasnosti RossiiInstitut ekonomiki RAN, Tsentr finansovyh issledovaniy. (in Russian). Retrieved from http://inecon.org/docs/Senchagov_Ivanov.pdf
Ukaz Prezidenta RF ot 13.05.2017 № 208 «O Strategii ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda»Konsultant Plyus. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365
Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 № 683 «O Strategii natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii»Konsultant Plyus. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669
Federalnyy zakon "O bezopasnosti" ot 28.12.2010 N 390-FZ. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546