Published in «Russian Journal of Innovation Economics»1 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.1.39969

The formation of the model of improving the quality of human capital of the organization in conditions of sanctions in modern Russia

Zakharova Yuliya Nikolaevna, Ulyanovsk State University, Russia

Формирование модели повышения качества человеческого капитала организации в условиях санкций в современной России - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 17

Abstract:
The article talks about the need to find new ways to improve the competitiveness of modern organizations. The study is devoted to the development of renewable resources of the organization. The article reveals a special role of the human capital of organizations, substantiates the urgency of improving the quality of human capital in modern organizations. It shows the proposed elements of the model improve the quality of human capital of the organization in an innovative environment. The article also reflects the importance of system management emotional intelligence in organizations. WE fixed separation of the functions of knowledge management in the context of improving the quality of human capital in the organization.

Keywords:

emotional intelligence, model of improvement of quality of human capital in organizations, quality of human capital, sanctions economy

JEL-Classification: E24, F51, J24

Citation:
Zakharova Yu.N. (2019). The formation of the model of improving the quality of human capital of the organization in conditions of sanctions in modern Russia [Formirovanie modeli povysheniya kachestva chelovecheskogo kapitala organizatsii v usloviyakh sanktsiy v sovremennoy Rossii]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(1). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.1.39969.


References (transliterated):
Bataeva B. (2016). Liderstvo v usloviyakh neopredelennosti i emotsionalnoe liderstvo [Leadership under Uncertainty and Emotional Leadership]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (10). 107-111. (in Russian).
Gridyaev M.N., Zakharova Yu.N., Myzrova K.A. (2016). Audit talantov kak instrument formirovaniya rezerva kadrov organizatsii [Audit talent as a tool for the formation of reserve staff in the organization]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1-1(66)). 733-736. (in Russian).
Mirkin Ya. (2016). Drugaya finansovaya politika. Silnyy otvet na krizis i sanktsii [A Different Financial Policy: Strong Response to the Crisis and Sanctions]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (8). 100-107. (in Russian).
Myzrova K.A. Zakharova Yu.N., Zakharova A.O., Kuklev S.E. (2017). Osobennosti primeneniya kontseptsii korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti v upravlenii personalom [Features of the application of the concept of corporate social responsibility in personnel management]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1(78)). 786-788. (in Russian).
Zakharova Yu.N., Egorychev N.A. (2018). O roli lidera v razvitii personala organizatsii v sanktsionnyy period v sovremennoy Rossii [About the role of the leader in the development of the organization''s personnel during the sanctions period in modern Russia]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2(91)). 524-526. (in Russian).
Zakharova Yu.N., Kachagina O.V., Rozhkova E.A. (2017). Osobennosti sovershenstvovaniya chelovecheskogo kapitala organizatsiy v usloviyakh sanktsionnoy ekonomiki [The features of improving human capital of the organizations in terms of sanctions economy]. Modern science successes. 3 (2). 103-104. (in Russian).