Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40517

About the principles of formation of Strategy of development of the Federal customs service

Rozhkov Yuriy Vladimirovich, Khabarovsk state University of Economics and law, Russia

О принципах формирования стратегии развития Федеральной таможенной службы - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 30

Abstract:
The article reveals the necessity of preparation for one of the fundamental customs documents – the Strategy of the Federal customs service for 2021 and the future. It is proved that the basis of this Strategy should put Russia's transition from dispositive-service-to-service model of management of customs business. It is important to design the discretionary principles of the customs service management.

Keywords:

customs service, discretionary principles of the customs service management, dispositive-service model customs, Strategy of development of customs service of the Russian Federation

JEL-Classification: F52, H10, H79

Citation:
Rozhkov Yu.V. (2019). About the principles of formation of Strategy of development of the Federal customs service [O printsipakh formirovaniya strategii razvitiya Federalnoy tamozhennoy sluzhby]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40517.


References (transliterated):
Doing Business. Retrieved from http://russian.doingbusiness.org
Drozdovskaya L.P., Rozhkov Yu.V. (2018). Razvitie mekhanizma posrednichestva bankov na informatsionno-kreditnom rynke [The development of the Biosafety clearing-house banks for the information and the credit market] Khabarovsk: RITs KhGUEP. (in Russian).
Ershov A.D., Evdokimov A.I., Dolya A.N. (2005). Teoriya i metodologiya formirovaniya «servisnoy tamozhni» [Theory and methodology of formation of “service of customs”] SPb.: Izd-vo SPb filiala RTA. (in Russian).
Kosenko V. A., Ostanin V.A. (2018). Teoreticheskoe obosnovanie diskretsionnogo podkhoda k upravleniyu tamozhennymi organami v usloviyakh neopredelyonnosti tovarnyh rynkov [Theoretical substantiation of a discretionary approach to customs administration in the context of uncertainty of commodity markets]. Head of Russian Customs Academy. (4). 54-61. (in Russian).
Lozbenko L. (2002). Sovremennaya tamozhnya – eto servis [Modern custom is the service]. Expert. (42). 54. (in Russian).
Novikov A.B. (2006). Kontseptsiya «servisnoy tamozhni» v sisteme administrativnoy reformy v RF [The concept of "customs service" in the system of administrative reform in the Russian Federation]. Zakonodatelstvo i ekonomika. (10). 15-21. (in Russian).
Rozhkov Yu. V., Starinov G. P. (2016). O formirovanii sistemy delikt-menedzhmenta v tamozhennoy sfere [On formation of delict management system in the customs sphere]. Rossiyskiy sledovatel. (13). 44-48. (in Russian).
Rozhkov Yu.V., Korol A.N. (2018). Servisnaya tamozhnya: formirovanie i razvitie na osnove diskretsionnogo podkhoda [Service customs: formation and development on the discretional principle]. Bulletin of the Pacific State University. (1(48)). 39-44. (in Russian).
Transformation Index BTI 2018. Retrieved from https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
O Strategii razvitiya tamozhennoy sluzhby Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda: Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 28.12.2012 № 2575-rKonsultant Plyus. (in Russian). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140447