Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40647

The main directions of agrarian sector’s modernization in Azerbaijan

Guseynova Sabina Guseyn kyzy, Azerbaijan State Agrarian University, Russia

Основные направления модернизации аграрной отрасли в Азербайджане - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 30

Abstract:
In this article we considered the issues of modernization of the agricultural sector. With regard to the agricultural sector, we can say that modernization is the process of transformation of the agricultural sector in accordance with modern social, economic requirements and standards in order to accelerate its development.
The article is devoted to the study of issues concerning the main directions of modernization of the agricultural sector as one of the leading sectors of the economy of Azerbaijan. The agricultural sector plays an important role in ensuring national food security. At the same time, the agricultural sector cannot develop steadily without state support. Since there is a set of factors that determine the need for state support for the main branch of the agricultural sector – agriculture. One of the main directions of state support is the modernization of the agricultural sector. The main objectives of modernization is to ensure the innovative development of the agricultural sector, i.e. to provide agricultural producers with advanced technologies, computerization of marketing and marketing activities. The purpose of the article is to consider the main directions of modernization of the agricultural sector, taking into account the characteristics of innovation. The scientific novelty of the article is to justify the need for modernization for the development of the agricultural sector and to identify the main features of the modernization of the agricultural sector in Azerbaijan.

Keywords:

agrarian industry, food security, government support, innovation, modernization, progressive technologies, sustainable development

JEL-Classification: O31, O33, Q13, Q18

Citation:
Guseynova S.G. kyzy (2019). The main directions of agrarian sector’s modernization in Azerbaijan [Osnovnye napravleniya modernizatsii agrarnoy otrasli v Azerbaydzhane]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40647.


References (transliterated):
Agro.gov. Retrieved from http://www.agro.gov.az/aem
Eminov N.O. (2012). Napravleniya razvitiya sovremennogo predprinimatelstva v osnove innovatsionno napravlennogo ekonomicheskogo razvitiya [Directions of development of modern entrepreneurship in innovation-driven economic development aimed]. Vestnik NANA. (2). 27. (in Russian).
Gambarova R.M. (2019). Razvitie ekonomiki Azerbaydzhana i ego rol v ispolzovanii eksportnogo potentsiala [The development of the economy of Azerbaijan and its role in the use of export potential]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40519.
Ganiev Kh.I. (2019). Funktsii i soderzhanie proizvodstvennoy infrastruktury v usloviyakh razvitiya diversifitsirovannoy ekonomiki Azerbaydzhana [Functions and content of the production infrastructure in the conditions of development of the diversified economy of Azerbaijan]. Russian Journal of Entrepreneurship. 20 (2). 511-526. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.2.39967.
Gasanova N.T. (2016). Printsipy organizatsii lizingovyh operatsiy v agrarnom sektore Azerbaydzhanskoy Respubliki [Principles for organization of leasing procedures in the agricultural sector of the Azerbaijan Republic]. Russian Journal of Entrepreneurship. 17 (10). 1275–1288. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.10.35287.
Guseynova S.M. (2012). Formy rynka lizingovyh uslug i teoretiko-metodologicheskie voprosy ikh razvitiya [The shape of the leasing market and theoretical-methodological issues of development] Baku. (in Russian).
Kuliev E. (2013). Sistema nadezhnogo prodovolstvennogo obespecheniya: problemy kooperatsii i integratsii [The system is reliable food supply: problems of cooperation and integration] Baku: izd. Elm. (in Russian).
Novruzova Z.R. (2011). Ekonomicheskie mery po regulirovaniyu rynka i tsen v agrarnoy sfere, sposobstvuyuschie povysheniyu konkurentosposobnosti otrasley selskogo khozyaystva Azerbaydzhana [Economic measures for regulating the market and prices in the agrarian sector to improve the competitiveness of agricultural industries in Azerbaijan]. Russian Journal of Entrepreneurship. (7-2(188)). 169-173. (in Russian).
Pascal L.G.,Hartley F.W. (2007). The effect of Innovation on Agricultural and Agri-food Exsports in OECD Countries Journal of Agricultural and Resource Economics. 32 (3). 448.
Plotnikov V.N. (2011). Modernizatsiya fermerskogo uklada v sovremennoy Rossii:Istochniki, problemy i mekhanizmy osuschestvleniya [Modernization of the farming way of life in modern Russia:Sources, problems and mechanisms of implementation] Volgograd. (in Russian).
Salakhov S. (2012). Innovatsionnoe razvitie selskokhozyaystvennogo sektora: realii i perspektivy [Innovative development of the agricultural sector: realities and prospects] Baku. (in Russian).
Shulenbaeva F.A. (2010). Innovatsionnaya modernizatsiya v selskokhozyaystvennom proizvodstve:problemy, perspektivy razvitiya v Respublike Kazakhstan [Innovative modernization in agricultural production:problems, development prospects in the Republic of Kazakhstan] Astana. (in Russian).
Stat.gov.az. Retrieved from https://www.stat.gov.az
Tokgoz S. (2006). Private Agricultural R&D in the United States Journal of Agricultural and Resource Economics Association. 31 (2). 212.
Vusal Gasymly (2014). Ekonomicheskaya modernizatsiya. Tsentr strategicheskikh issledovaniy pri Prezidente Azerbaydzhanskoy Respubliki [Economic modernization. Center for strategic studies under the President of Azerbaijan Republic] Baku. (in Russian).
Yakhyaeva A.Yu. (2019). Pryamye inostrannye investitsii kak osnovnoy finansovyy istochnik sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Azerbaydzhana [Foreign direct investment as the main financial source of socio-economic development of Azerbaijan]. Russian Journal of Entrepreneurship. 20 (1). 447-456. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.1.39730.