Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.2.40775

Financial evaluation of activities innovatively active enterprise

Batkovskiy Aleksandr Mikhaylovich, Joint Stock Company "Central Research Institute of Economy, Management and Information Systems "Electronics", Russia

Kravchuk Pavel Vasilevich, Scientific Testing Center "Intelelectron", Russia

Mingaliev Kamil Narzavatovich, The Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Финансовая оценка деятельности инновационно-активного предприятия - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 42

Highlights:
The object of the research is the activity of the innovation-active enterprise in modern condi-tions, the subject is the financial evaluation of this activity, and the goal is the development of its methodological foundations and tools. In conducting the study, methods of analysis, expert evalua-tion, and economic and mathematical modeling were used. The research methodology is based on the general assumptions of the theory of finance, the theory of efficiency, the theory of economic analysis, the theory of innovative development and the theory of management. A financial assess-ment toolkit has been developed using indicators that take into account the specifics of the innova-tion activities of enterprises. The classification of the considered indicators, their algorithmization and description allowed us to develop a financial assessment toolkit that reflects the specifics of the object being evaluated. The practical feasibility of the developed toolkit is shown on a conditional example of the financial assessment of the activity of an innovation-active enterprise. Practical im-plementation of these results will allow improving the efficiency of innovation-active enterprises and the sustainability of their development.

Abstract:
The definition and general description of the concept of “financial condition” in relation to the assessment of the activity of an innovation-active enterprise are given. The relationship of the financial condition of the enterprise with the level of its investment and economic attractiveness is shown. The main goal and content of the assessment of the financial performance of an innovatively active enterprise are determined. The author suggests a classification of the main financial indicators used in analyzing the activities of an innovation-active enterprise. The given indicators are considered, their role, value and interrelations in the process of financial assessment of activity are revealed. Approbation of the proposed analysis tools was conducted on a conditional example of assessing the financial performance of one of the innovatively active enterprises. The possibility of the implementation of this tool in the development of management decisions governing the development of an innovative enterprise is substantiated

Keywords:

activity, algorithms, financial evaluation, indicators, innovation-active enterprise

JEL-Classification: M11, M21, O32, O33

Citation:
Batkovskiy A.M., Kravchuk P.V., Mingaliev K.N. (2019). Financial evaluation of activities innovatively active enterprise [Finansovaya otsenka deyatelnosti innovatsionno-aktivnogo predpriyatiya]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.2.40775.


References (transliterated):
Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A. (2014). Optimization of use of production capacity of defense-industrial complex Statistika i Ekonomika. (2). 147-150.
Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Mingaliev K.N., Batkovskiy M.A. (2014). Razvitie instrumentariya otsenki finansovoy ustoychivosti predpriyatiy obo-ronno-promyshlennogo kompleksa [The development of tools for assessment of financial stability of enterprises of the military-industrial complex]. Financial Analytics: Science and Experience. (10). 2–13. (in Russian).
Batkovskiy A.M. (2011). Modeli formirovaniya i otsenki programmy innovatsionnogo razvitiya ekonomicheskoy sistemy [Models of formation and evaluation of the program of innovative development of economic system]. Financial Analytics: Science and Experience. (9). 14-23. (in Russian).
Batkovskiy A.M. (2011). Modelirovanie programm innovatsionnogo razvitiya radioelektronnoy promyshlennosti [Simulation programs of innovative development of electronic industry]. Voprosy radioelektroniki. (2). 163-173. (in Russian).
Batkovskiy A.M. (2012). Obschaya kharakteristika innovatsionnoy deyatelnosti ekonomicheskikh sistem [General characteristics of innovation activity of economic systems]. Journal of International Economic Affairs. (1). 3-8. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Bulava I.V. (2012). Analiz dinamiki i effektivnosti integratsii proizvodstva vooruzheniy i voennoy tekhniki [The analysis of the dynamics and efficiency of integrating the production of weapons and military equipment]. Economic analysis: theory and practice. (1). 2-11. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Gordeyko S.V., Merzlyakova A.P. (2011). Otsenka ekonomicheskoy ustoychivosti predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa [Perfection of the analysis of the financial stability of the enterprise]. Audit and financial analysis. (6). 120-126. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Kalachanov V.D. (2014). Optimizatsiya protsessov kontsentratsii i spetsializatsii proizvodstva produktsii v oboronno-promyshlennom komplekse [Optimization of processes of concentration and specialization of production in the military-industrial complex]. Radiopromyshlennost. (3). 171–181. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Merzlyakova A.P. (2011). Prognozirovanie innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy radiopromyshlennosti [Prediction of innovative development for radioindustry enterprises]. Radiopromyshlennost. (3). 32-42. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Bulava I.V., Mingaliev K.N. (2009). Makroekonomicheskiy analiz urovnya i vozmozhnostey finansovogo obespecheniya voennoy bezopasnosti Rossii [Macroeconomic analysis of the level and possibilities of financial support of Russia's military security]. National interests: priorities and security. (21). 58-65. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Bulava I.V., Yaroshuk M.P. (2009). Analiz innovatsionnyh proektov pri formirovanii programmy innovatsionnogo razvitiya ekonomicheskoy sistemy [Nalysis of innovative projects in the formation of the program of innovation development of the economic system]. Creative economy. (11). 71-74. (in Russian).
Batkovskiy A.M., Klochkov V.V., Fomina A.V. (2015). Vliyanie otraslevoy struktury na effektivnost proizvodstva v oboronno-promyshlennom komplekse [Influence industry strutstury on production efficiency in the defense-industrial complex]. Radiopromyshlennost. (2). 86-201. (in Russian).
Fomina A.V., Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A. (2014). Upravlenie razvitiem vysokotekhnologichnyh predpriyatiy naukoemkikh otras-ley promyshlennosti [Managing the development of high-tech enterprises high-tech industries] (in Russian).
Kachalin V.V. (1998). Finansovyy uchet i otchetnost v sootvetstvii so stan-dartami GAAP [Financial accounting and reporting in accordance with GAAP standards] (in Russian).
Mingaliev K.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Bulava I.V., Bozhko V.P., Pustovitova T.I., Treyger E.M., Yaroshuk M.P. (2010). Finansovoe ozdo-rovlenie predpriyatiy v usloviyakh retsessii i postkrizisnogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki (teoriya i instrumentariy) [Financial rehabilitation of enterprises in the recession and post-crisis development of the Russian economy (theory and tools)] (in Russian).
Otsenka finansovo-khozyaystvennogo sostoyaniya i effektivnosti deya-telnosti predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa. AO NITs «Intelelektron». (in Russian). Retrieved from http://intelelectron.ru/nauchnaya-deyatelnost/osnovnye-rezultaty-issledovanij/