Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.2.40781

Development of an approach to the management of investment projects in industrial enterprises on the basis of risk assessment

Eleneva Yuliya Yakovlevna, Moscow State Technological University STANKIN, Russia

Andreev Vladimir Nikolaevich, Moscow State Technological University STANKIN, Russia

Li Zhiyu , Moscow State Technological University STANKIN, Russia

Разработка подхода к управлению инвестиционными проектами на промышленных предприятиях на основе оценки рисков - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 41

Abstract:
The article reveals the approaches to the management of investment projects based on risk assessment. The article substantiates the need to assess the risks of investment projects in industrial enterprises, especially in conditions of uncertainty. The most relevant methods of risk assessment of investment projects are also identified. The author's approach to the management of investment projects involves the identification of the most significant risk using the current reality tree (CRT).

Keywords:

current reality tree, discounting, efficiency, investment project, rate of return, risk, risk assessment, risk diversification, uncertainty

JEL-Classification: G31, G32, G39

Citation:
Eleneva Yu.Ya., Andreev V.N., Li Zhiyu (2019). Development of an approach to the management of investment projects in industrial enterprises on the basis of risk assessment [Razrabotka podkhoda k upravleniyu investitsionnymi proektami na promyshlennyh predpriyatiyakh na osnove otsenki riskov]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.2.40781.


References (transliterated):
Andreev V. N., Chzhiyuy Li., Yuytszyao Ts. (2017). Razrabotka podkhoda k upravleniyu kompleksnymi riskami promyshlennyh predpriyatiy [Development a management approach to the complexrisk of industrial enterprises]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (1). 922–927. (in Russian).
Badalova A.G. (2007). Metodologiya upravleniya riskami proizvodstvennyh sistem aviatsionno-promyshlennogo kompleksa Rossii [The methodology of risk management, production systems, aviation-industrial complex of Russia] Dissertation,.. doctor of economic Sciences: 08.00.05 / Badalova Anna Georgievna; [ Mosk. state aviation. in-t]. 484. (in Russian).
Farrakhetdinova A. R., Khusniev K. K. (2017). Vliyanie riskov na pokazateli finansovoy effektivnosti investitsionnogo proekta [Influence of the risks on the financial efficiency indicators of the capital investment project]. Rossiyskiy elektronnyy nauchnyy zhurnal. (2). 74–82. (in Russian).
Gareev A. Z. (2016). Riski pri realizatsii investitsionnyh proektov [Risks in implementation of investment projects]. Innovative science. (1). 30–33. (in Russian).
Koroleva N. A., Sharova E. N. (2017). Imitatsionnoe modelirovanie investitsionnyh proektov [Simulation Modeling of Investment Projects]. Global scientific potential. (11). 79–81. (in Russian).
Kurilova A. A., Polteva T. V. (2016). Uchet riska i neopredelennosti pri otsenke effektivnosti investitsionnyh proektov [Accounting of risk and uncertainties in the assessment of efficiency of investment projects]. Karelskiy nauchnyy zhurnal. (4). 181–184. (in Russian).
Lankina S. A. Flegontov V. I. (2015). Klassifikatsiya i problemy otsenki riskov promyshlennogo predpriyatiya [Classification and the problem of risk assessment of industrial enterprises]. Naukovedenie (Science). (3). 12. (in Russian).
Shuvaeva A. I., Konkova A. S., Kkhong V. T. (2016). Metody otsenki investitsionnyh riskov [Methods of evaluating investment risks]. Upravlenie. Biznes. Vlast. (4). 84–86. (in Russian).
Vasileva S. Yu. (2018). Investitsionnye proekty – osnovnye ponyatiya, otsenki riskov proekta [Investment projects - main definition, risk assessment]. Biznes-obrazovanie v ekonomike znaniy. (2). 9-13. (in Russian).
Vyatskova N. A. (2015). Klassifikatsiya metodov analiza i otsenki riskov [Classification of methods of analysis and risk assessment]. Problems of economy and management. (9). 15-26. (in Russian).
Derevo tekuschey realnosti (DTR) – Portal TOSpeople Soobschestvo Teorii ogranicheniy. (in Russian). Retrieved May 07, 2019, from https://tocpeople.com/terminy/derevo-tekushhej-realnosti-dtr/