Published in «Russian Journal of Innovation Economics»2 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.2.40783

Formation of development strategy of small innovative enterprise of industrial complex

Bulanova Ekaterina Vasilevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Somenkova Nataliya Sergeevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Yagunova Natalya Aleksandrovna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия промышленного комплекса - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 56

Abstract:
Small innovative entrepreneurship makes a significant contribution to the development of innovative economy and thus ensures the dynamic development of the country. The main condition for achieving competitive advantages is the presence of a small innovative enterprise competent, balanced and adequate to external conditions strategy of development. The article systematizes the existing approaches to the definition of “small innovative enterprise“ and proposes the criteria for classifying a small enterprise as innovative. Research of innovative activity and problems of development of the small innovative enterprises of an industrial complex of Russia is carried out. The result of the study is the development of conceptual foundations of the development strategy of small innovative enterprises.

Keywords:

competitiveness, development strategies, innovation, small innovative enterprise

JEL-Classification: L26, O31, O32, O33

Citation:
Bulanova E. V., Somenkova N.S., Yagunova N.A. (2019). Formation of development strategy of small innovative enterprise of industrial complex [Formirovanie strategii razvitiya malogo innovatsionnogo predpriyatiya promyshlennogo kompleksa]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.2.40783.


References (transliterated):
Aniskin Yu.P. (2007). Korporativnoe upravlenie innovatsionnym razvitiem [Corporate governance and innovative development] (in Russian).
Batyrova A.T. (2017). Opredelenie ponyatiya «maloe innovatsionnoe predpri-yatie» [The definition of a "small innovative enterprise"] Science today: reality and prospects: materials of international scientific-practical conference research centre . 55-87. (in Russian).
Belova E.V., Berezin S.V., Solovev A.S. (2014). Razvitie malogo i srednego predprinimatelstva proizvodstvennoy i neproizvodstvennoy sfery v Nizhegorodskoy oblasti [Development of small and medium business and non-production scope in nizhny novgorod region]. Modern problems of science and education. (4). 416. (in Russian).
Drok T.E. (2015). Metodicheskiy podkhod k razrabotke innovatsionnoy strategii razvitiya malogo predpriyatiya [Methodological approach to the development of innovative strategy of development of small enterprises]. Russian Journal of Entrepreneurship. (16). 2619-2634. (in Russian). doi: 10.18334/rp.16.16.618.
Krakovich V.V. (2018). Integrirovannoe upravlenie resursami malogo innovatsionnogo predpriyatiya v usloviyakh ekonomicheskoy neopredelennosti [Integrated resource management of small innovative enterprises in conditions of economic uncertainty] (in Russian).
Medynskiy V.G. (2002). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management] (in Russian).
Narukov P.V. (2006). Gosudarstvennoe regulirovanie eksportnoy deyatelnosti malogo biznesa v mirovoy ekonomike [Government control of export activities of small business in the global economy] (in Russian).
Nesterenko Yu.N. (2008). Razvitie malyh innovatsionnyh predpriyatiy promysh-lennosti Rossii [The development of small innovative enterprises of the Russian industry] (in Russian).
Parfenova S.L., Gribovskiy A.V. (2016). Podkhod k otsenke effektivnosti gosudarstvennoy podderzhki malyh innovatsionnyh predpriyatiy v Rossii [The method of evaluating the effectiveness of small innovative enterprises state support in russia]. Science. Innovation. Education. (4). 73-96. (in Russian).
Ptashnik V.A. (2008). Malye innovatsionnye predpriyatiya [Small innovative enterprises] (in Russian).
Saveleva I.N. (2011). Razvitie malogo innovatsionnogo predprinimatelstva v promyshlennosti [The development of small innovation entrepreneurship in industries] (in Russian).
Shkuratov S.E. (2006). Vybor strategii razvitiya malogo innovatsionnogo predpriyatiya na osnove matrichnoy modeli [The choice of strategy of development of small innovative enterprises on the basis of a matrix model] (in Russian).
Somenkova N.S. (2017). Sovershenstvovanie metodiki otsenki effektivnosti innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Improvement of a technique of efficiency assessment of innovative development of the enterprise]. Russian Journal of Entrepreneurship. (6). 945-956. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.6.37657.
Somenkova N.S. (2019). Povyshenie konkurentosposobnosti malyh predpriyatiy na osnove innovatsionnogo razvitiya [Improving the competitiveness of small enterprises on the basis of innovative development]. Financial economics. (3). 91-95. (in Russian).
Trifilova A.A. (2005). Otsenka effektivnosti innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Efficiency assessment of innovative development of the enterprise] (in Russian).
Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved May 07, 2019, from http://www.gks.ru