Published in «Journal of International Economic Affairs»2 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.2.40803

Management of the process of renewal of fixed capital in the strategy of industrial enterprise development

Burlakova Aleksandra Petrovna, Dielectric cable systems JSC, Russia

Управление процессом обновления основного капитала в стратегии развития промышленного предприятия - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 45

Abstract:
The article on the basis of the system approach considers the process of fixed capital management as one of the directions of the strategy of industrial enterprise development. Thus, a certain subject structure, purpose, objectives, tools of management of process of updating of fixed capital, and the indicators of its efficiency are identified. The main risks associated with the implementation of the project to update the production base were identified and systematized, and measures to minimize them were proposed. In addition, the article formulates the basic principles that should guide the development of policy in the field of reproduction of fixed capital.

Keywords:

efficiency updates, enterprise development strategy, risk, updating of fixed capital

JEL-Classification: D24, D29, M11

Citation:
Burlakova A.P. (2019). Management of the process of renewal of fixed capital in the strategy of industrial enterprise development [Upravlenie protsessom obnovleniya osnovnogo kapitala v strategii razvitiya promyshlennogo predpriyatiya]. Journal of International Economic Affairs, 9(2). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.2.40803.


References (transliterated):
Ableeva A.M. (2011). Mekhanizmy i osobennosti vosproizvodstva osnovnogo kapitala v selskom khozyaystve [Arrangements and reproduction characteristics of capital in agriculture]. Vestnik BAShKIRSKOGO GOSUDARSTVENNOGO AGRARNOGO UNIVERSITETA. (2). 61-67. (in Russian).
Andryukhin A.V. (2013). Ekonomicheskiy analiz razlichnyh sposobov obnovleniya osnovnogo kapitala predpriyatiya [The economic analysis of realization of various ways of updating of the fixed capital of the enterprise]. Izvestiya Tula State University. Economic and legal sciences. (1-1). 108-135. (in Russian).
Baygulova A.A., Burov A.A. (2018). Aktualnye problemy upravleniya vosproizvodstvom osnovnyh fondov predpriyatiy [Managing Renewal of Capital Assets of Enterprises: Relevant Issues]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2(91)). 698-701. (in Russian).
Burlakova A.P. (2017). Rol amortizatsii v investirovanii protsessov vozmescheniya i innovatsionnogo obnovleniya osnovnogo kapitala [The role of amortization in investment recovery processes and innovative renewal of fixed capital]. Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management. (3). 217-224. (in Russian).
Burlakova A.P., Vyakina I.V. (2017). Povyshenie roli amortizatsii v innovatsionnom obnovlenii osnovnogo kapitala [The increasing role of depreciation in the innovative renewal of fixed capital] Actual problems of management: theory and practice. 75-82. (in Russian).
Dyachkova E.E., Kulikova Yu.I. (2017). Sovershenstvovanie politiki upravleniya osnovnym kapitalom i istochnikami ego formirovaniya [Improving management policies major capital and sources of its formation] Financial and economic problems of regional economy. 71-78. (in Russian).
Folomev A.N. (2017). Novaya promyshlennaya politika i innovatsionnye preobrazovaniya natsionalnoy ekonomiki [New industrial policy and innovation development of the national economy]. Innovations. (12(230)). 28-33. (in Russian).
Gareev R.R. (2018). Innovatsionnoe razvitie Rossiyskoy Federatsii: vyzovy i vozmozhnosti [Innovative development of the Russian Federation: challenges and opportunities]. RISK: Resources, information, supply, competition. (1). 46-50. (in Russian).
Ilyin A.A., Sushkova S.N. (2015). Osobennosti vosproizvodstva osnovnyh sredstv v selskom khozyaystve [Features of capital reproduction in agriculture]. Journal of agricultural science. (9). 76-81. (in Russian).
Kalenov O.E. (2017). Innovatsionnoe razvitie rossiyskoy promyshlennosti v XXI veke [Innovative development of Russian industry in the XXI century]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (2). 110-120. (in Russian).
Polterovich V.M. (2009). Problema formirovaniya natsionalnoy innovatsionnoy sistemy [The problem of formation of national innovative system]. Economics and the Mathematical Methods. 45 (2). 3-18. (in Russian).
Rozov D.V. (2010). Obnovlenie osnovnogo kapitala v sovremennyh usloviyakh: teoriya, tendentsii razvitiya, infrastruktura [Renewal of fixed capital in modern conditions: theory, development trends, infrastructure] Tver: Alfa-Press. (in Russian).
Trokhov A.A. (2017). Formirovanie protsedur razrabotki meropriyatiy po minimizatsii riskov v sisteme upravleniya riskami [The formation procedures for the formulation of actions to minimise risk in the risk management system]. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. (3(93)). 82-89. (in Russian).
Vidyapin V.I. i dr. (2002). Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory] M.: INFRA-M. (in Russian).
Ofitsialnyy sayt Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. (in Russian). Retrieved from http://www.gks.ru