Published in «Journal of International Economic Affairs»3 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.3.40874

Tools for the development of competition in the subjects of the Russian Federation

Medvedeva Nadezhda Vasilevna, Far Eastern Institute of management - branch of RANEPA, Russia

Инструментарий развития конкуренции в субъектах Российской Федерации - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 31

Abstract:
The article is devoted to the topical issues of using the tools of competition development in the context of introducing a new version of the competition development standard in the subjects of the Russian Federation. The scientific problems of this study are caused by the lack of the dynamics of competition development in the subjects of the Russian Federation on the basis of the relatively low efficiency of the tools used for the development of competition. The importance of the use of unified tools, which is an integral part of the standardized system of competition development and provides the formulation of problems of competition development and their solution, is substantiated. It is determined that a characteristic feature of the development of competition for 2019-2021 is the emphasis on measures and tools to reduce state participation in the economy.

Keywords:

commodity markets, development of competition, key indicators of developing competition, monitoring of the competition, road map for the promotion of competition, standardization of the development of competition, the standard of competition, tools of competition development

JEL-Classification: D40, D49, R11, R12, R19

Citation:
Medvedeva N.V. (2019). Tools for the development of competition in the subjects of the Russian Federation [Instrumentariy razvitiya konkurentsii v subyektakh Rossiyskoy Federatsii]. Journal of International Economic Affairs, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.3.40874.


References (transliterated):
(2014). Vnedrenie Standarta razvitiya konkurentsii v subektakh Rossiyskoy Federatsii: opyt regionov i luchshie praktiki: informatsionnaya zapiska [The Standard of competition development in the Russian Federation: regional experience and best practices: information note] (in Russian).
(2018). Doklad o prioritetnyh napravleniyakh deyatelnosti subektov Rossiyskoy Federatsii po sodeystviyu razvitiyu konkurentsii v Rossiyskoy Federatsii [The report on the priority directions of activity of subjects of the Russian Federation on assistance to development of competition in the Russian Federation] (in Russian).
Amangeldy A.A.,Belyaeva O.A.,Varlamova A.N. (2016). Konkurentsiya v rynochnoy ekonomike: predely svobody i ogranicheniy [Competition in a market economy: the limits of freedom and restrictions] (in Russian).
Belitskaya A.V., Belyh V.S.,Belyaeva O.A. (2019). Pravovoe regulirovanie ekonomicheskikh otnosheniy v sovremennyh usloviyakh razvitiya tsifrovoy ekonomiki [Legal regulation of economic relations in modern conditions of development of the digital economy] (in Russian).
Eremenko V.I. (2015). Nekotorye problemy razvitiya konkurentsii v Rossii [Some problems of the development of economic competitiveness in Russia]. Zakonodatelstvo i ekonomika. (9). 7 - 15. (in Russian).
Gagarina I.V. (2018). Ekonomiko-pravovye sredstva zaschity konkurentsii pri osuschestvlenii gosudarstvennoy konkurentnoy politiki [Economic and legal means of protecting competition in the implementation of state competition policies]. Business, management and law. (3). 7 - 13. (in Russian).
Medvedeva N.V. (2019). Antimonopolnyy komplaens v sisteme razvitiya konkurentsii [Antitrust compliance in the system development competition]. Power and administration in the East of Russia. (1). 51–59. (in Russian).
Medvedeva N.V. (2019). Standartizatsiya razvitiya konkurentsii v subektakh Rossiyskoy Federatsii [Standardization of the development of the competition in subjects of the Russian Federation]. Power and administration in the East of Russia. (2). (in Russian).
Serova O.A. (2018). Sotsialno znachimye rynki kak predmet pravovogo regulirovaniya: osnovnye problemy [Socially Important Markets as a Legal Regulation Subject: the Main Issues]. Business law. (4). 50 - 56. (in Russian).
Varlamova A.N. (2018). Razvitie konkurentsii kak tsel konkurentnogo prava i puti ee dostizheniya [Development of Competition as an Aim of Competition Law and Ways to Achieve It]. Yurist (Jjurist). (11). 11 - 18. (in Russian).