Published in «Shadow Economy»3 / 2018
DOI: 10.18334/tek.2.3.40899

Влияние теневых экономических отношений на конкурентоспособность регионов

Кайбалина Н.Б.
Влияние теневых экономических отношений на конкурентоспособность регионов - View in Russian

Citation:
Кайбалина Н.Б. (2018). Влияние теневых экономических отношений на конкурентоспособность регионов [Vliyanie tenevyh ekonomicheskikh otnosheniy na konkurentosposobnosty regionov]. Shadow Economy, 2(3). (in Russian). – doi: 10.18334/tek.2.3.40899.