Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.40961

The peculiarities of innovative processes in modern enterprises

Putyatina Lyudmila Mikhaylovna, Moscow Aviation Institute, Russia

Arseneva Natalya Valerevna, Moscow Aviation Institute, Russia

Orlova Olga Viktorovna, Moscow Aviation Institute, Russia

Особенности инновационных процессов на современных предприятиях - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 36

Abstract:
The article is devoted to the urgent need to use a variety of innovative processes in the activities of modern enterprises in order to obtain sustainable competitive advantages in the near and long term. The factors influencing efficiency of innovative processes and the reasons which brake introduction and use of innovations are considered. The authors reveal the concepts of innovative activity and innovative potential and their interrelation. Three types of innovations, the most significant for enterprises, as well as the principles on which the program of implementation of innovative processes in modern enterprises should be built, are presented. In general, the problem of developing an innovative strategy of the organization is considered.

Keywords:

innovation, innovative activity, innovative development strategy, innovative potential

JEL-Classification: O31, O32, O33

Citation:
Putyatina L.M., Arseneva N.V., Orlova O.V. (2019). The peculiarities of innovative processes in modern enterprises [Osobennosti innovatsionnyh protsessov na sovremennyh predpriyatiyakh]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.40961.


References (transliterated):
Arseneva N.V., Dzhamay E.V., Zinchenko A.S. (2015). Issledovanie teoreticheskikh aspektov upravleniya resursami predpriyatiya mashinostroeniya [Research of theoretical aspects of resource management of the enterprise of mechanical engineering]. Vestnik Universiteta. (12). 5-7. (in Russian).
Arseneva N.V., Mikhaylova L.V., Sazonov A.A. (2018). Analiz struktury innovatsionnogo potentsiala na primere aviatsionnoy promyshlennosti [The analysis of structure of innovative capacity of the enterprise on the example of the aviation industry]. Vestnik Universiteta. (8). 38-41. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2018-8-38-41 .
Demin S.S., Arseneva N.V., Petrov D.G. (2016). Voprosy upravleniya innovatsionnoy modernizatsiey otechestvennyh naukoemkikh otrasley [Questions of management of innovative modernization of domestic knowledge-intensive branches]. Nasosy. Turbiny. Sistemy. (2(19)). 3-12. (in Russian).
Putyatina L.M., Barsova T.N., Orlova O.V. (2017). Issledovanie osnovnyh aspektov innovatsionnoy politiki predpriyatiya v otechestvennoy promyshlennosti [Research of the main aspects of innovative policy of the enterprise in the domestic industry]. Vestnik Universiteta. (1). 35-38. (in Russian).
Putyatina L.M., Uglova L.A., Greshnevikova N.A. (2017). Osobennosti realizatsii innovatsionnoy politiki mashinostroitelnyh predpriyatiy v sovremennyh usloviyakh [The features of innovation policy realization at machine-building enterprises under modern conditions]. Bulletin MGOU. (1). 83-87. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2017-1-83-87 .
Vnuchkov Yu.A., Moskovskiy V.A., Lukin E.I. (2011). Osobennosti razrabotki proektov po kommertsializatsii nauchno-tekhnicheskikh novshestv [Peculiarities of projects elaboration for commercialization of scientific and technological innovation]. Scientific works. (18(90)). 189. (in Russian).
Zheltenkov A.V., Mottaeva A.B., Zhangurazov A.R. (2017). Upravlenie organizatsionnymi izmeneniyami na promyshlennyh predpriyatiyakh: problemy i kontseptsii [The organizational change management at the industrial enterprises: problems and concepts]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (2-2(79)). 968-972. (in Russian).
Zheltenkov A.V., Yudin E.B. (2017). Adaptatsiya upravleniya promyshlennoy organizatsiey k usloviyam funktsionirovaniya mekhanizma razvitiya: kontseptsii i modeli [INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT MECHANISM: CONCEPTS AND models]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (2). 72-78. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2017-2-72-78 .