Published in «Russian Journal of Labor Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/et.6.3.40995

Challenges of the information economy: human capital development

Vladimirova Tsvetomira Dimitrova, St Petersburg State University, Russia

Вызовы информационной экономики: развитие человеческого капитала - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 88

Abstract:
Employees play an increasingly important role in an organization's success in the digital economy. The development of digital technologies entails a transformation in the labor market. The report is based on the results of a study conducted in 2019 among employers in Bulgaria and Russia. The study aims to analyze the development of human capital in organizations in two developing countries. Also, the problems facing the organizations of the digital economy are related to the personnel.

Keywords:

"digital skills", attitude of employees, digital economy, human capital, knowledge

JEL-Classification: J24, J29, O15

Citation:
Vladimirova Ts.D. (2019). Challenges of the information economy: human capital development [Vyzovy informatsionnoy ekonomiki: razvitie chelovecheskogo kapitala]. Russian Journal of Labor Economics, 6(3). (in Russian). – doi: 10.18334/et.6.3.40995.


References (transliterated):
Arenkov I.A., Krylova Yu.V., Tsenzharik M.K. (2017). Klientoorientirovannyy podkhod k upravleniyu biznes-protsessami v tsifrovoy ekonomike [Customer-centric approach to managing business processes in the digital economy]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. 10 (6). 18-30. (in Russian). doi: 10.18721/JE.10602.
Arenkov I.A., Smirnov S.A., Sharafutdinov D.R., Yaburova D.V. (2018). Transformatsiya sistemy upravleniya predpriyatiem pri perekhode k tsifrovoy ekonomike [Transformation of the enterprise management system in the transition to the digital economy]. Russian Journal of Entrepreneurship. (5). 1711-1722. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.5.39115.
Denisov V.T., Avdeeva E.S. (2015). Gotovnost chelovecheskogo kapitala k strategicheskim preobrazovaniyam promyshlennogo predpriyatiya [Readiness of the Human Capital for Strategic Transformations of an Industrial Enterprise]. Creative economy. (3). 343-354. (in Russian).
Ivanova E.A., Kashina M., Chernov D. (2016). Issledovanie vliyaniya vozrasta i otnosheniya k Organizatsii sotrudnikov kompanii na ikh Soprotivlenie izmeneniyam [A study of the influence of age and relationship to the Organization of the company's employees for their Resistance to change] Actual problems of management of economy and finances of transport companies. 324. (in Russian).
Kornbluh H., Pipan R., Schurman S.J. (1987). Empowerment, learning and control in workplaces: a curricular view’ Zeitschrift Fur Sozialisationforschung Und Etziehungssoziologie. 7 (4). 253-268.
Maksyutina E.V., Golovkin A.V. (2017). Neoindustrializatsiya rossiyskoy ekonomiki na osnove tekhnologiy chetvertoy promyshlennoy revolyutsii i razvitiya chelovecheskogo kapitala [Neoindustrialization of the Russian economy on the basis of technologies of the fourth industrial revolution and the development of human capital]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. 10 (in Russian).
Vladimirova Ts.D. (2018). Razvitie teorii chelovecheskogo kapitala v tsifrovoy ekonomike [Development of the theory of human capital in the digital economy]. Russian Journal of Entrepreneurship. (19(9)). 2671-2690. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.9.39307.