Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.41066

Critical analysis of innovative development of the Republic of Tatarstan

Zaynullina Dilyara Ramilevna, Kazan State University of Architecture and Engineering, Russia

Критический анализ инновационного развития Республики Татарстан - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 23

Abstract:
The tasks of the state include the creation of conditions conducive to the development of innovation activity in the industrial sector of the Republic of Tatarstan. An important role in the financial support of the republican science is to ensure the growth of domestic spending on R&D, as well as to promote a systematic increase in the funding of fundamental and applied science. The Republic is the most attractive region for foreign investors among the subjects of the Volga Federal district, so it has all the prerequisites for activating the innovation process. In this article the author analyzed the prerequisites of innovative development of the Republic of Tatarstan, including the key sectors of the regional economy. The author also drew conclusions about the conditions necessary for the final formation of the regional innovation economy. The article may be of interest to representatives of regional business, in particular high-tech enterprises, as well as representatives of the scientific community interested in this topic.

Keywords:

economic growth, innovation activity, innovation process, innovative development of the region, investment potential of the region

JEL-Classification: O32, O33, R11, R12, R19

Citation:
Zaynullina D.R. (2019). Critical analysis of innovative development of the Republic of Tatarstan [Kriticheskiy analiz innovatsionnogo razvitiya Respubliki Tatarstan]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.41066.


References (transliterated):
Abdukhanova N.G. (2015). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo – put k innovatsionnomu razvitiyu zhilischno-kommunalnogo kompleksa [State and private partnership as the way to the innovative development of the housing and utility complex]. Russian Journal of Entrepreneurship. (19). 3217 – 3224. (in Russian).
Artamonycheva A.R. (2013). Perspektivy innovatsionnogo razvitiya ekonomiki regiona (na primere Respubliki Tatarstan) [Perspectives of Innovative Development of Regional Economy (using the Republic of Tatarstan)]. Creative economy. (2). 30 – 35. (in Russian).
Belay O.S. (2015). Strategii kommertsializatsii innovatsiy i problemy vyvedeniya innovatsionnyh produktov na rynok [Innovations'' commercialization strategies and issues of innovative products rollout]. Russian Journal of Entrepreneurship. (19). 3209 – 3216. (in Russian).
Bondarenko V.V. (2018). Rol regionalnyh institutov razvitiya v povyshenii innovatsionnogo potentsiala subektov rossiyskoy federatsii [The role of regional development institutions in improving the innovative potential of subjects of the Russian Federation]. Regional Economics: Theory and Pactice. (1). 83 – 100. (in Russian).
Dubrova M.V. (2018). Instrumenty finansovogo stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti regiona [The financial tools of stimulation of innovative activity of the region]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). (1). 41 – 46. (in Russian).
Gusarov D.N. (2013). Regionalnyy opyt investitsionnogo i innovatsionnogo razvitiya (na primere Respubliki Tatarstan) [Regional experience in the investment and innovative development (on example of Tatarstan Republic)]. National interests: priorities and security. (18). 36 – 43. (in Russian).
Ilyina E.V. (2018). Analiz deyatelnosti i rol ispolnitelnogo komiteta (na primere Nurlatskogo munitsipalnogo rayona Respubliki Tatarstan) [Analysis of the activities and role of the Executive Committee (on the example of the Nurlatsky municipal district of the Republic of Tatarstan)]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (2). 25. (in Russian).
Makarova E.S. (2017). Otsenka innovatsionnogo razvitiya Respubliki Tatarstan [The assessment of innovative development of the Republic of Tatarstan]. Fundamental and applied research of cooperative sector of the economy. (3). 47-50. (in Russian).
Pavlova A.V., Parfilova R.R. (2014). Analiz institutov i faktorov razvitiya regionalnogo innovatsionnogo potentsiala na primere Respubliki Tatarstan [Analysis of institutions and the factors of development of regional innovation potential on the example of the republic of tatarstan]. Fundamental research. (12-4). 804 – 811. (in Russian).
Sayfullina F.M. (2016). Modelirovanie i prakticheskie obobscheniya v oblasti innovatsionnogo razvitiya investitsionno-stroitelnogo kompleksa [Modelling and practical generalizations in the field of the innovational development of the investment-construction complex]. Russian Journal of Entrepreneurship. (21). 2865 – 2874. (in Russian).
Shakirova I.S. (2015). Analiz tendentsiy sotsialno-ekonomicheskogo i innovatsionnogo razvitiya Respubliki Tatarstan [Analysis of socio-economic and innovative development tendencies in tatarstan republic]. Horizons of the economy (Gorizonty ekonomiki). (2). 101-103. (in Russian).
Ustinova L.N. (2017). Algoritm prognozirovaniya strategii innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiy [An algorithm to forecast a strategy of innovative activities of enterprises]. Economic analysis: theory and practice. (11). 2111-2122. (in Russian).
Zdunov A.A., Babaev A.A. (2016). Issledovanie osnovnyh tendentsiy innovatsionnogo razvitiya Respubliki Tatarstan cherez realizatsiyu strategicheskikh prioritetov i ikh rol v infrastrukturnom razvitii regiona [Study of the main trends of innovation development of the republic of tatarstan through the implementation of strategic priorities and their role in the infrastructure development of the region]. International Research Journal. (11-1). 32 – 35. (in Russian).
Territorialnyy organ Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Respublike Tatarstan. (in Russian). Retrieved from http://tatstat.gks.ru/