Published in «Shadow Economy»3 / 2019
DOI: 10.18334/tek.3.3.41222

На научном небосклоне загорелась новая звезда – Международная научно-практическая конференция «Борьба с теневой экономикой как значимый фактор экономического развития»

Novruzov V.T. , Azerbaijan

На научном небосклоне загорелась новая звезда – Международная научно-практическая конференция «Борьба с теневой экономикой как значимый фактор экономического развития» - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 22

Citation:
Novruzov V.T. (2019). На научном небосклоне загорелась новая звезда – Международная научно-практическая конференция «Борьба с теневой экономикой как значимый фактор экономического развития» [Na nauchnom nebosklone zagorelasy novaya zvezda – Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Boryba s tenevoy ekonomikoy kak znachimyy faktor ekonomicheskogo razvitiya»]. Shadow Economy, 3(3). (in Russian). – doi: 10.18334/tek.3.3.41222.