Published in «Russian Journal of Innovation Economics»3 / 2019
DOI: 10.18334/vinec.9.3.41225

The impact of innovative development factors in the gross regional product (on the example of the Republic of Mordovia)

Ermoshina Tatiana Vladimirovna, Ogarev Mordovia State University, Russia

Влияние инновационных факторов развития на валовой региональный продукт (на примере Республики Мордовия) - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 36

Abstract:
The article considers the factors of regional innovation development, such as the share of innovative products in the total volume, the costs of technological innovation, the innovation activity of organizations, the internal costs of research and development, the patents and inventions, the number of organizations performing research and development,
the developed advanced technologies, in order to allocate significant for the gross regional product. The results of the work showed the relationship of various factors of regional innovation development. Two main factors that significantly affect the gross regional product of the Republic of Mordovia have been identified. The aim of the work is to study the factors of innovative development of the region, the allocation of priority areas of investment of public and private funds. The study was conducted on the basis of comparison of theoretical and practical aspects of regional innovative development, as well as analysis of open statistical data. General scientific research methods, correlation and regression analysis were used. The methodological basis of this study were the works of Russian and foreign economists on the investments and innovations.

Keywords:

correlation and regression analysis, factors of innovative development, GRP

JEL-Classification: O33, R11, R12, R13

Citation:
Ermoshina T.V. (2019). The impact of innovative development factors in the gross regional product (on the example of the Republic of Mordovia) [Vliyanie innovatsionnyh faktorov razvitiya na valovoy regionalnyy produkt (na primere Respubliki Mordoviya)]. Russian Journal of Innovation Economics, 9(3). (in Russian). – doi: 10.18334/vinec.9.3.41225.


References (transliterated):
Abdrakhmanova G.I., Bakhtin P.D., Gokhberg L.M. (2017). Reyting innovatsionnogo razvitiya subektov Rossiyskoy Federatsii [The rating of innovative development of subjects of the Russian Federation] M.: NIU VShE. (in Russian).
Ermoshina T.V. (2018). Investitsionnoe obespechenie innovatsionnoy ekonomiki [Investment support for innovation economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (1). 39-50. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.1.38759.
Freeman C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan London: Pinter Publischers.
Grinberg A.G., Valentey S.D. i dr. (2006). Dvizhenie regionov Rossii k innovatsionnoy ekonomike [The movement of regions of Russia to innovative economy] M.: Nauka. (in Russian).
Ivanov V.V. (2015). Innovatsionnaya paradigma XXI [Innovative paradigm XXI] M.: Nauka. (in Russian).
Ivanova N.V. (2016). Blagopriyatnyy innovatsionno-investitsionnyy klimat kak faktor povysheniya effektivnosti regionalnoy innovatsionnoy sistemy [A favorable innovation and investment climate as factor of increase of efficiency of regional innovation system]. FES: Finansy. Ekonomika. (5). 16-21. (in Russian).
Kormishkin E.D., Kormishkina L.A., Gorin V.A. (2013). Formirovanie regionalnogo segmenta natsionalnoy sistemy v sovremennoy Rossii [The formation of a regional segment of national system in modern Russia] Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta. (in Russian).
Koroleva L.P., Ermoshina T.V. (2014). Innovatsionnaya infrastruktura: sostav i mesto v innovatsionnoy sisteme ekonomiki [Innovation Infrastructure: composition and place in the innovation system of the economy]. Innovations. (12(194)). 59-61. (in Russian).
Nelson R. (1993). National Innovation Systems. A Comparative Analysis N. Y.; Oxford: Oxford Univ.Press.
Senchagov V.K. i dr. (2013). Innovatsionnye preobrazovaniya kak imperativ ustoychivogo razvitiya i ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Innovative transformation as an imperative for sustainable development and economic security of Russia] Moscow: Ankil. (in Russian).
Yulenkova I.B. (2014). Razvitie konsolidirovannoy sistemy finansovogo obespecheniya innovatsionnogo predprinimatelstva: teoriya, metodologiya, praktika [The development of a consolidated system of financial support of innovative entrepreneurship: theory, methodology, practice] Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta. (in Russian).
Zhuravlyova S.N. (2015). Analiz faktorov zavisimosti innovatsionnoy aktivnosti organizatsiy Moskovskoy oblasti [Analysis of factors depending innovative activity of organizations of moscow region]. Statistics and Economics. (3). 182-186. (in Russian).