Strategic directions for the implementation of innovative component of the anti-crisis industrial policy

Solovyeva Larisa Vladimirovna, Russia

Sukhodoeva Lyudmila Fedorovna, Russia

Kurcheeva G. I., Russia

Стратегические направления реализации инновационной компоненты антикризисной промышленной политики - View in Russian

 Download PDF | Downoads: 35

Abstract:
Article outlines the major problems associated with the transition to a post-industrial organization of society under modern conditions of coming out of the crisis. Analyzed different indicators used to measure innovation activity at different levels, proposed a conceptual model for integrated assessment of the effectiveness of the innovative components of industrial policy.

Keywords:

analysis of industrial policy of russia, evaluation of innovative activity, intellectual and creativepotential, model of innovativecomponents, post-industrial organization
Citation:
Larisa Solovyeva, Lyudmila Sukhodoeva (2010). Strategic directions for the implementation of innovative component of the anti-crisis industrial policy [Strategicheskie napravleniya realizatsii innovatsionnoy komponenty antikrizisnoy promyshlennoy politiki]. Creative Economy, 4(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Piskulov D. Vliyanie innovatsionnoy politiki na mezhdunarodnuyu konkurentosposobnosty gosudarstv // Investitsii v Rossii. – 2003. – № 7.
2. Trifilova A. A.Otsenka effektivnosti innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. – M.: Finansy i statistika, 2005.
3.Fatkhutdinov R. A. Innovatsionnyy menedzhment: Uchebnik. – SPb.: Piter, 2003.