Published in «Journal of International Economic Affairs»4 / 2019
DOI: 10.18334/eo.9.4.41284

Апробация методики определения базовых, ведущих и прогрессивных секторов промышленного производства региона на примере Нижегородской области

Kovylkin Dmitriy Yurevich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Trofimov Oleg Vladimirovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Frolov Vladislav Genrikhovich, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Strelkova Lyudmila Valerievna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Makusheva Yuliya Andreevna, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University (UNN), Russia

Апробация методики определения базовых, ведущих и прогрессивных секторов промышленного производства региона на примере Нижегородской области - View in Russian

Abstract:
The article presents the results of approbation of the methodology developed by the authors for determining the basic, leading and progressive sectors of industrial production in the region on the example of the Nizhny Novgorod region. As the basis for the study the official statistics have been used. As a result, the basic, leading and progressive sectors of industrial production of the Nizhny Novgorod region from the point of view of the solution of the investment problems have been defined. The considered industrial sectors in this case have a low, medium and high level of investment attractiveness. From a practical point of view, the results obtained in the article allow us to determine the most attractive sectors of industry for the nearest period of time, in terms of their current state, as well as prospects for their development. In addition, the obtained results allow us to identify those sectors of industry that need additional financial investments and increased attention from public authorities.

Keywords:

assessment, industrial policy, industrial production sector, methods, sustainable economic development

JEL-Classification: R11, R12, R13, R58

Citation:
Kovylkin D.Yu., Trofimov O.V., Frolov V.G., Strelkova L.V., Makusheva Yu.A. (2019). Апробация методики определения базовых, ведущих и прогрессивных секторов промышленного производства региона на примере Нижегородской области [Aprobatsiya metodiki opredeleniya bazovyh, veduschikh i progressivnyh sektorov promyshlennogo proizvodstva regiona na primere Nizhegorodskoy oblasti]. Journal of International Economic Affairs, 9(4). (in Russian). – doi: 10.18334/eo.9.4.41284.


References (transliterated):
Ivanov A.A., Plekhanova A.F., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Kovylkin D.Yu., Karakushyan A.G. (2015). Innovatsionnye tekhnologii snizheniya ris-kov vozniknoveniya avariynyh situatsiy (na primere OAO «Nizhegorodskiy vodokanal») [Innovative technologies of decreasing the risks of emergency situations (based on the example of “nizhegorodsky vodokanal” jsc)]. Science Review. (2). 357-360. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2016). Matrichnyy podkhod k otsenke privlekatelnosti otrasley ekonomiki [A matrix approach to evaluating the attractiveness of industries]. Nauchnaya diskussiya: innovatsii v sovremennom mire. (13). 62-65. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2016). Obosnovanie neobkhodimosti ispolzovaniya matrichnogo podkhoda k otsenke privlekatelnosti otrasley promyshlennosti pri realizatsii promyshlennoy politiki v RF [The justification for the use of the matrix approach to evaluating the attractiveness of industries in the implementation of industrial policy in Russia]. Nauchnaya diskussiya: innovatsii v sovremennom mire. 13 58-61. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2016). Printsipy formirovaniya kompleksnogo pokazatelya tekuschego sostoyaniya otrasley ekonomiki pri otsenke urovnya ikh privlekatelnosti [Principles of formation of a complex indicator of the current state of industries in assessing their level of attractiveness]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (10-3). 945-948. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I., Plekhanova A.F. (2015). Sistema pokazateley otsenki urovnya privlekatelnosti otrasley ekonomiki [System of indicators for assessing the level of attractiveness of economic sectors]. Science Review. (19). 274-277. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Plekhanova A.F., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I. (2017). Opisanie programmnogo produkta «Model kompleksnoy otsenki privlekatelnosti otrasley ekonomiki» [Description software product "Model of integrated assessment of the attractiveness of sectors of the economy"]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (11). 1002-1006. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Plekhanova A.F., Borisov S.A., Ivanov A.A., Ivanova N.D., Kolesov K.I. (2017). Opisanie struktury programmnogo produkta «Model kompleksnoy otsenki privlekatelnosti otrasley ekonomiki» [A description of the structure of the software product "Model of integrated assessment of the attractiveness of sectors of the economy"]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (12). 52-55. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Trofimov O.V, Frolov V.G., Strelkova L.V., Makusheva Yu.A. (2018). Kontseptualnye podkhody razvitiya prioritetnyh otrasley promyshlennosti regiona [Conceptual approaches to the development of priority industries in the region]. Financial economics. (6). 65-69. (in Russian).
Kovylkin D.Yu., Trofimov O.V., Strelkova L.V., Frolov V.G., Usov N.V. (2018). Razrabotka mekhanizma razvitiya prioritetnyh vysokotekhnologichnyh otrasley promyshlennogo proizvodstva regiona v usloviyakh perekhoda k tsifrovoy ekonomike [Development of a mechanism for the development of priority high-tech industries in the region in the transition to the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 575-590. (in Russian).
Usov N.V., Trofimov O.V., Frolov V.G., Makusheva Yu.A., Kovylkin D.Yu. (2018). Otsenka innovatsionnogo potentsiala prioritetnyh otrasley promyshlennosti Nizhegorodskoy oblasti [Evaluation of innovation potential of priority industries of Nizhny Novgorod region]. Russian Journal of Entrepreneurship. (10). 2921-2930. (in Russian).