Bank and credit product as innovative term: client forming approach

Sukhodoeva Lyudmila Fedorovna, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor, Faculty of Finance, Chair of Commerce, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia

Mudrak Andrey Alekseevich, Director, PKA “MAGURA” LTD, applicant, Faculty of Finance, Chair of Commerce, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia

Sinov Vladimir Vasilyevich, Cand. of Econ. Sci., Professor, Saint Petersburg State University of Economics and Finance “New Literacy” of XXI century, Russia

Банковский и кредитный продукт как инновационный термин, фокусирующий клиентоориентированный подход к его экономическому содержанию - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 146

Abstract:
During the analysis of notion “bank and credit product” the author paid most attention to the inner content, i.e. of set operations the aim of which is client satisfaction. Banks should struggle for increase of safety through limitation of interest profit and credit risk. Development and promotion of new credit products enlarges market influence of the bank through rise of its stability and “client orientation”.

Keywords:

bank credit product, bank marketing, client demand, clientorientation, competitiveness, credit policy, credit risk, mission, success factors of bank business, technology
Citation:
Lyudmila Sukhodoeva, Andrey Mudrak (2011). Bank and credit product as innovative term: client forming approach [Bankovskiy i kreditnyy produkt kak innovatsionnyy termin, fokusiruyuschiy klientoorientirovannyy podkhod k ego ekonomicheskomu soderzhaniyu]. Creative Economy, 5(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Bankovskoe delo: Uchebnoe posobie [Tekst]. – M.: Finansy i statistika, 2009.
2. Maslenchenkov Yu. S. Metodologiya formirovaniya ratsionalnyh sistem upravleniya finansovoy deyatelnostyyu rossiyskikh kommercheskikh struktur: Avtoreferat dissertatsii doktora ekon. nauk [Tekst]. – Moskva, 2001.
3. Maslenchenkov Yu.S., Dubankov A.P. Ekonomika banka. Razrabotka po upravleniyu finansovoy deyatelnostyyu banka [Tekst]. – M.: BDTs-press, 2003.
4. Perekhozhev V.A. Sovremennye podkhody k ponimaniyu kategoriy «bankovskiy produkt», «bankovskaya usluga» i «bankovskaya operatsiya» [Tekst] // Finansy i kredit, 2002. – № 21.
5. Pogudin A. Kompleksnye resheniya v proekte Tsentra finansovyh tekhnologiy [Elektronnyy resurs]. –http://citforum.gatchina.net/abtec/abtec96/201.shtml.
6. Polischuk A.N. Upravlenie deyatelnostyyu kreditnyh organizatsiy (bankovskiy menedzhment) [Tekst]. – M.: YuRISTY, 2002.