Strategy of Competitive Advantages and Provision of Mobile Network Operator Competiveness

Lukashova Olesya Arkadyevna, Postgraduate Student, Chair of World Economy and Commerce, Lecturer, Chair of Management, Far Eastern State Transport University, Russia

Losev Valeriy Sergeevich, Dr. of Econ. Sci., Professor, Chair of Economic Cybernetics, Pacific National University, Russia

Стратегия конкурентных преимуществ как фактор обеспечения конкурентоспособности оператора сотовой связи - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 60

Abstract:
Article considers strategy of mobile network operators’ competitive advantages as factor of competitiveness provision in this sector of telecommunication.

Keywords:

algorithm, competitive advantages, competitiveness, network, strategy
Citation:
Olesya Lukashova, Valeriy Losev (2012). Strategy of Competitive Advantages and Provision of Mobile Network Operator Competiveness [Strategiya konkurentnyh preimuschestv kak faktor obespecheniya konkurentosposobnosti operatora sotovoy svyazi]. Creative Economy, 6(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli  2011: Stat. sb. [Tekst].  M.: Rosstat, 2011.
2. Statisticheskoe obozrenie. Ezhekvartalnyy zhurnal Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki, 2011, №3.
3. Ofitsialnyy sayt ACM-Consulting. [Elektronnyy resurs] // http://www.acm-consulting.com.