The Concept of Information and Monitoring Basis for the Factor Model of Anti-Crisis Enterprise Management

Ponosova Ekaterina Vladimirovna, Candidate of Economic Sci., Associate Professor Innovation Policy and Development Sector Perm Branch of the Institute of Economics of the Ural Department of the Russian Academy of Sciences, Russia

Концепция информационно-мониторинговой основы для факторной модели антикризисного управления предприятием - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 27

Abstract:
This article suggests the concept of information and monitoring basis for the factor model of anti-crisis management of the enterprise on the basis of adopted definitions of the factor and the information. It marks out the key principles of anti-crisis management factor model and shows their correlations.

Keywords:

anti-crisis management, crisis-free management, management factors, selfdescriptiveness, utility, value, verifiability, verity
Citation:
Ekaterina Ponosova (2013). The Concept of Information and Monitoring Basis for the Factor Model of Anti-Crisis Enterprise Management [Kontseptsiya informatsionno-monitoringovoy osnovy dlya faktornoy modeli antikrizisnogo upravleniya predpriyatiem]. Creative Economy, 7(3). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Bakanov M.I., Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza. – 4-e izd. – M.: Finansy i statistika, 2002. – 416 s.
2. Kolmogorov A.N. Tri podkhoda k opredeleniyu ponyatiya «kolichestvo informatsii» // Problemy peredachi informatsii. – 1965. – T. 1. – Vyp. 1. – S. 3–11.
3. Marks K., Engels F. Sochineniya. – 2-e izd. – T. 20. – M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1961. – 827 s.
4. Ponosova E.V., Glavatskiy V.B. Kontseptualnaya osnova faktornoy modeli antikrizisnogo upravleniya promyshlennym predpriyatiem // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2012. – № 16. – S. 28–33.
5. Ponosova E.V. Osobennosti strukturnogo sinteza faktorov upravleniya promyshlennym predpriyatiem // Kreativnaya ekonomika. – 2013. – № 2.
6. Pytkin A.N., Ponosova E.V. Faktor kak bazovoe ponyatie v upravlenii razvitiem v usloviyakh krizisa // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2011. – № 6 (2). – S. 66–70.
7. Stepin V.S. Nauchnoe poznanie i tsennosti tekhnogennoy tsivilizatsii // Voprosy filosofii. – 1989. – № 10. – S. 3–18.