Institutional Nature and Manifestation Forms of Intra-Firm Crisis

Chernykh Vladimir Ivanovich, Applicant, Department of Management and Regional Economy, Volgograd State University, Russia

Институциональная природа и формы проявления внутрифирменных кризисов - View in Russian

 Read HTML

Abstract:
The article reveals the institutional nature of intra-firm crises, associated with the complication of transactions and the formation of systemic dysfunction. The author proves the necessity to separate the concepts of failure and bankruptcy and he provides the institutional interpretation of bankruptcy and the state antirecessionary policy.

Keywords:

dysfunctions, failure, insolvency, institution of bankruptcy, institutionalism, intra-firm crisis, system dysfunction
Citation:
Vladimir Chernykh (2010). Institutional Nature and Manifestation Forms of Intra-Firm Crisis [Institutsionalnaya priroda i formy proyavleniya vnutrifirmennyh krizisov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 11(7). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Sukharev O. Kontseptsiya ekonomicheskoy disfunktsii i evolyutsiya firmy // Voprosy ekonomiki. – 2002. – № 10. – S. 70.
2. Gavrilova V.N. Antikrizisnoe upravlenie: institutsionalnye osobennosti. – M. : Mezhdunarodnaya akademiya otsenki i konsaltinga, 2007. – 208 s. – S. 23.
3. Kleyner G.B. Evolyutsiya institutsionalnyh sistem. – M.: Nauka, 2004. – 240 s. – S. 19.
4. Frolov D., Chernyh V. Refunktsionalizatsiya kak mekhanizm izmeneniya institutsionalnoy struktury firmy // Problemy teorii i praktiki upravleniya. – 2008. – № 5. – S. 21–27.