Forecasting Sales of Paid Educational Services on the Basis of Econometric Models

Lapshinov Sergey Borisovich, Russia

Zhukova Yana Ernestovna, Russia

Прогнозирования продаж платных образовательных услуг на основе эконометрических моделей - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 31

Abstract:
The article examines approaches to determining performance indicators of a higher educational institution in order to forecast the sales volume of paid educational services by means of econometric regression models.

Keywords:

econometricmodel, education services, factor variables, higher educational institution, linear regression, performance indicators, regression model
Citation:
Sergey Lapshinov, Yana Zhukova (2011). Forecasting Sales of Paid Educational Services on the Basis of Econometric Models [Prognozirovaniya prodazh platnyh obrazovatelnyh uslug na osnove ekonometricheskikh modeley]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(1). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Nou-khau NOU // Akkreditatsiya v obrazovanii. – 2010. – № 39. – S. 6.
2. Lapshinov S.B. K voprosu ob otsenke effektivnosti deyatelnosti obrazovatelnogo uchrezhdeniya // Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. – 2010. – № 3. – S. 2.
3. Borovikov V.P. Iskusstvo analiza dannyh na kompyyutere: dlya professionalov. – SPb.: Piter, 2003.