Mechanisms of Forming Industrial Clusters

Neustroeva Nadezhda Alekseevna, Russia

Механизмы образования промышленных кластеров - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 210

Abstract:
The article examines mechanisms of forming an industrial cluster; it gives the notion of a cluster and determines the conditions for forming clusters. It represents the strategies of the cluster policy at the national and regional levels.

Keywords:

cluster, cluster policy, cluster strategy, industrial cluster, mechanism
Citation:
Nadezhda Neustroeva (2011). Mechanisms of Forming Industrial Clusters [Mekhanizmy obrazovaniya promyshlennyh klasterov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Aleynikova I.S., Vorobyev P.V., Isakidis V.A. Modeli organizatsii regionalnyh promyshlennyh klasterov: obzor mezhdunarodnogo opyta. – Ekaterinburg: Tsentr regionalnyh ekonomicheskikh issledovaniy ekonomicheskogo fakulteta UrGU, 2008. – 31 s.
2. Institutsialnaya ekonomika / Pod obsch.red. A.Oleynika. – M.: INFRA-M, 2007. – 704 s.
3. Porter M. Konkurentsiya. – M.: Vilyams, 2001. – 608 s.
4. Romanova O.A., Lavrikova Yu.G. Vysokotekhnologichnye klastery kak instrument promyshlennoy politiki Rossiyskoy Federatsii // Zhurnal ekonomicheskoy teorii. – 2007. – №2. – S. 78–90.
5. Tsikhan T.V. Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya // Teoriya i praktika upravleniya. 2003. – № 5. – S.15.
6. Feser, E. (1998) Old and New Theories of Industry Clusters, in Steiner, M.(ed) Clusters and Regional pecialisation, Pion Limited, London.