Technical and Production Dysfunction and Production Management

Fomichev Andrey Nikolaevich, Russia

Технические и производственные дисфункции и управление производством - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 49

Abstract:
The work discloses the concept of technical and industrial dysfunctions as one of the major destabilizing factors in the economy. The author examines the main types of factors that become a source of origin and development of
technical and production dysfunctions at an enterprise.

Keywords:

level of technical and industrial dysfunctions, sources of technical and production dysfunctions, technical and production dysfunctions
Citation:
Andrey Fomichev (2011). Technical and Production Dysfunction and Production Management [Tekhnicheskie i proizvodstvennye disfunktsii i upravlenie proizvodstvom]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Fomichev A.N. Administrativnyy menedzhment: problemy i sposoby ikh resheniya. Monografiya. – Kaluga: Institut upravleniya i biznesa, 2001.
2. Fomichev A.N. Zakon nadezhnosti trudovoy deyatelnosti // Rossiysko-Belarusskaya yuridicheskaya nauka XXI veka i problemy zakonodatelstva. – Kaluga: Izdatelskiy pedagogicheskiy tsentr Grif, 2002.
3. Fomichev A.N. Risk-menedzhment: uchebnik. – 3-e izd. – M: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2011.
4. Fomichev A.N. Sovremennaya kontseptsiya administrativnogo menedzhmenta// Aktualnye problemy ekonomiki i upravleniya: Tezisy dokladov IV mezhvuzovskoy konferentsii aspirantov i studentov. – Kaluga: Izdatelskiy dom «Eydos», 2001.
5. Fomichev A.N. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik. – M: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2010.