Management of Fuel and Energy Complex (FEC) Companies Based on the Balanced Scorecard

Karalkin Maksim Viktorovich, Russia

Методы стратегического управления ТЭК на основе сбалансированной системы показателей - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 138

Abstract:
The article proves the necessity of applying strategic management methods based on the balanced scorecard at enterprises of fuel and energy complex. The author suggests an algorithm of such management and lists the features that should be considered to ensure sustainable and effective development of the industry in a long term.

Keywords:

balanced scorecard, energy, management, methods, strategy
Citation:
Maksim Karalkin (2011). Management of Fuel and Energy Complex (FEC) Companies Based on the Balanced Scorecard [Metody strategicheskogo upravleniya TEK na osnove sbalansirovannoy sistemy pokazateley]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(5). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Baykov N. Toplivno-energeticheskiy kompleks // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. – 2004. – №12. – s. 96–104.
2. Golod V.V. Problemy upravleniya predpriyatiyami TEK: osnovnye tendentsii v neftyanom biznese // Neftyanoe khozyaystvo. – 2000. – 1 noyabrya.
3. Kruglov M.I. Strategicheskoe upravlenie kompaniey. – M.: Russkaya delovaya diteratura, 2004. – 768 s.
4. Samsonov V.S. Ekonomika predpriyatiy energeticheskogo kompleksa. – M.: Vysshaya shkola, 2003. – 416 s.
5. Kuprina A.V., Moiseenko N.V. Upravlenie innovatsiyami v organizatsii // Kreativnaya ekonomika. – 2008. – № 6. – S. 14–19.