Проблемы и тенденции подходов выбора стратегии развития предприятия( )

Slastenina Daryya Aleksandrovna, Russia

Проблемы и тенденции подходов выбора стратегии развития предприятия - View in Russian

 Read HTML

Keywords:

Citation:
Daryya Slastenina (2011). Проблемы и тенденции подходов выбора стратегии развития предприятия( ) [Problemy i tendentsii podkhodov vybora strategii razvitiya predpriyatiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 12(9). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik. – 2-e izd., dop. i pererab. / Pod red. prof. E.M. Korotkova. – M.: INFRA-M, 2005. – 620 s. – (Vysshee obrazovanie).
2. Ershov V.F., Vorobyeva I.V. Menedzhment. Organizatsiya upravleniya firmoy (teoriya i praktika). V 3-kh chastyakh. Ch.1: Organizatsiya proizvodstvennyh sistem / Pod. Red. G.L. Bagieva; LVVISU. – L., 1991. – 32 s.
3. Ershov V.F., Smirnov N.P., Yumina O.A. Organizatsiya proizvodstva tsekhov mashinostroitelnogo predpriyatiya v usloviyakh rynka: ucheb. posobie. – SPb.: SPbGIEU, 2004. – 96 s.
4. Organizatsiya i planirovanie mashinostroitelnogo proizvodstva (proizvodstvennyy menedzhment): uchebnik / K.A. Gracheva, M.K. Zakharova, L.A. Odintsova i dr.; Pod.red. Yu.V. Skvortsova, L.A. Nekrasova. – M.: Vyssh. Shk., 2003. – 470s.: il.
5. Melepenko G.I. Ekonomika, organizatsiya i planirovanie proizvodstva na predpriyatii. Uchebnoe posobie dlya studentov i vuzov. 2-e izdanie, dop. i pererabot. – Rostov n/D: izdatelskiy tsentr «MarT», 2001. – 544 s.
6. Fatkhutdinov R.A. Proizvodstvennyy menedzhment: uchebnik. − 2-e izd. – M.: ZAO «Biznes-shkola «Intel – Sintez», 2000. – 464 s.
7. Kazantsev A.K., Serova L.S. Osnovy proizvodstvennogo menedzhmenta: uchebnoe posobie. – M.: INFRA-M, 2002. – 348 s. – (seriya «Vysshee obrazovanie»).
8. Fatkhutdinov R.A. Organizatsiya proizvodstva: uchebnoe posobie. – M.: INFRA-M, 2001. – 255 s. – (Seriya «Vopros-otvet»).
9. Zolotogorov V.G. Organizatsiya i planirovanie proizvodstva: prakt. posobe. – Mn.: FUAinform, 2001 – 528 s.
10. Ershov V.F. Restrukturizatsiya proizvodstvennyh sistem v mashinostroenii. – SPb.: SPbGIEU, 2002. – 215 s.