Reasons for Restructuring of Vertically-Integrated Companies

Gryzlova Elena Vladimirovna, Postgraduate Student, Chair of Innovative Management, Faculty of State Management, Lomonosov Moscow State University, Russia

Причины реструктуризации вертикально-интегрированных компаний - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 70

Abstract:
Vertical integration can give strategic, management and tax benefits to company. However implementation of vertical integration strategy
connected with different risks. Sometimes restructuring is the only one way for elimination of reasons of low efficiency of vertically-integrated companies and for their competitiveness improvement.

Keywords:

competitiveness, factors of company’s activity efficiency, negative dynamic, restructuring, vertically integrated companies
Citation:
Elena Gryzlova (2012). Reasons for Restructuring of Vertically-Integrated Companies [Prichiny restrukturizatsii vertikalno-integrirovannyh kompaniy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(17). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Avdasheva S.B., Rozanova N.M. Teoriya organizatsii otraslevyh rynkov: uchebnik. − M.: IChP «Izdatelstvo Magistr», 1998. − S. 139.
2. Michurina O.Yu. Teoriya i praktika integratsionnyh protsessov v promyshlennosti. – M.: INFRA-M, 2010. − S. 139−140.
3. Porter M. Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otrasley i konkurentov – M.: Alpina Pablisher, 2011. − S. 373−379.
4. Antonov G.D., Ivanova O.P., Tumin V.M. Upravlenie konkurentosposobnostyyu organizatsii: ucheb. posobie – M.: INFRA-M, 2012. − S. 27−30.
5. Yangel D. Model EVA: orientatsiya na stoimosty // Konsultant. − 2005. − № 23.
6. Best R. Marketing ot potrebitelya. − M.: Mann, Ivanov, Ferber, 2008. − S.40.
7. Adamov N.A., Kozenkova T.A. O voprosakh finansovo-khozyaystvennoy deyatelnosti integrirovannyh struktur // Vse o nalogakh. – 2008. − № 10.
8. Maytal Sh. Ekonomika dlya menedzherov: Desyaty vazhnyh instrumentov dlya rukovoditeley [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.bibliotekar.ru/biznes-46/index.htm.
9. Adamov N.A., Kozenkova T.A. «O voprosakh finansovo-khozyaystvennoy deyatelnosti integrirovannyh struktur» // Vse o nalogakh. − 2008. − №10.