Labor Capacity Management: Informative-Communicative Aspect

Trunkina Lidiya Valentinovna, Senor Lecturer, Chair of Economics and Labor Management, Omsk State Technical University, Russia

Krumina Kseniya Vasilyevna, Associate Professor, Chair of Organization and Management of Science-Intensive Productions, Omsk State Technical University, Russia

Управление трудовым потенциалом: информационно-коммуникационный аспект - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 106

Abstract:
Article considers management of processes of forming, development, execution of labor capacity in context of factors that influence on it. Main importance is given to informative-communicative characteristic of employees which influences on their competence level. Informative-Communicative factor is understood as employees capability to conceive and to process new information.

Keywords:

human capital assets management, labor capacity, labor economy
Citation:
Lidiya Trunkina, Kseniya Krumina (2012). Labor Capacity Management: Informative-Communicative Aspect [Upravlenie trudovym potentsialom: informatsionno-kommunikatsionnyy aspekt]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(17). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Bukhalkov M.I. Upravlenie trudovym potentsialom na predpriyatii: Monografiya / M.I.Bukhalkov, M.P. Garanina, O.A. Babordina. – M.: Ekonomika i finansy, 2005. – 224 s.
2. Potudanskaya V.F. Razvitie trudovoy i tvorcheskoy aktivnosti rabotnikov v usloviyakh predprinimatelskoy deyatelnosti: Monografiya / V.F. Potudanskaya, T.V. Bogdanchikova. – Omsk: Izd-vo OmGTU, 2008. − 208 s.
3. Ekonomika truda: sotsialno-trudovye otnosheniya / Pod red. N.A. Volgina, Yu.G. Odegova. – M.: EKZAMEN, 2003. – 736 s.