The Main Factors and Properties of the Innovation Environment

Semenov Anton Vladimirovich, Postgraduate Student, Institute of Economics, Perm Branch, Ural Division of Russian Academy of Sciences, Russia

Основные факторы и свойства инновационной среды - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 138

Abstract:
The paper analyzes the major factors and features of the innovation environment and highlights the objective and subjective factors. Particular
attention is paid to the analysis of the factors of innovation receptivity. It gives the idea that the modernization of the Russian economy is possible only if a favorable innovation environment is formed.

Keywords:

factors of development, innovation activity, innovation environment, innovation receptivity
Citation:
Anton Semenov (2012). The Main Factors and Properties of the Innovation Environment [Osnovnye faktory i svoystva innovatsionnoy sredy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Manokhina N.V., Miroshnichenko N.V., Ustinova N.G. Institutsionalnoe upravlenie v innovatsionnoy srede. − 2011.
2. Bendy A.S. Innovatsionnaya sreda regiona: struktura, organizatsiya, upravlenie: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk / A.S. Bend. − Volgograd, 2006. − 24 s.
3. Mingaleva Zh.A. Modernizatsiya natsionalnoy ekonomiki na osnove strategii innovatsionnogo razvitiya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 2. – http:// www.science-education.ru/102-5987.
4. Strekalov O.B. Metodologicheskie osnovy formirovaniya innovatsionnoy vospriimchivosti ekonomiki regiona [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://businessidea.dtn.ru/6.html.
5. Mingaleva Zh.A. Institutsionalnye aspekty ekonomicheskoy modernizatsii // V mire nauchnyh otkrytiy. − 2010. − № 3−3. − S. 134−139.