Depreciation and Financial Policy of a Company

Bikmetova Zulyfiya Masnavievna, Senior Lecturer, Institute of Management and Business Security, Bashkir State University, Ufa, Russia

Особенности формирования амортизационной политики предприятия - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 149

Abstract:
The article shows the interrelation between depreciation policies and policies of forming monetary capital, investment policies and policies of profit formation and distribution.

Keywords:

depreciation, depreciation policy, financial policy, investment policy, monetary capital, profit
Citation:
Zulyfiya Bikmetova (2012). Depreciation and Financial Policy of a Company [Osobennosti formirovaniya amortizatsionnoy politiki predpriyatiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Panskov V.G. Sovershenstvovanie amortizatsionnoy politiki v kontekste modernizatsii rossiyskoy ekonomiki // Finansy. – 2010. − № 11.
2. Nekotorye aspekty povysheniya investitsionnoy aktivnosti regiona // Innovatsionnye tekhnologii upravleniya sotsialno-ekonomicheskim razvitiem regionov Rossii: Materialy nauchno-praktich. konf. s mezhdunarodnym uchastiem / ISEI UNTs RAN. – Ufa, 2012. – S. 203−206.