Lean Production at a Machine Building Company

Safargaliev Mansur Fuatovich, Associate Professor, Department of Economics and Enterprise Management, Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev, Russia

Выявление и оценка производственных потерь машиностроительного предприятия - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 110

Abstract:
The article describes organizational and managerial innovations aimed at improving production efficiency. It gives the characteristic of Lean Production, the Japanese management model, and provides recommendations for the implementation of lean manufacturing tools in the operations of machine building companies..

Keywords:

efficiency, innovation, Japanese management model, just on time, lean production, strategy, TPM
Citation:
Mansur Safargaliev (2012). Lean Production at a Machine Building Company [Vyyavlenie i otsenka proizvodstvennyh potery mashinostroitelnogo predpriyatiya]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Mingaleev G.F. Effektivnosty ispolzovaniya resursov na mashinostroitelnom predpriyatii: uchebnoe posobie. − Kazany: Izd-vo Kaz. gos. tekhn. un-ta, 2010. − 24 s.
2. Luyster T., Tepping D. Berezhlivoe proizvodstvo. Ot slov k delu. Standarty i kachestvo, 2008. – 32 s.
3. Maskell B., Baggali B. Praktika berezhlivogo ucheta: upravlencheskiy, finansovyy uchet i sistema otchetnosti na berezhlivyh predpriyatiyakh. / Per. s angl. – M.: Institut kompleksnyh strategicheskikh issledovaniy, 2010. – 84 str.