The Basic Methodology of Evaluating Innovation Competitiveness of the Region

Gayfutdinova Oksana Sergeevna, Associate Professor, Chair of Economics and Business Operation, Perm National Research Polytechnic University (PNIPU), Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher, Perm State National Research University (PGNIU), Russia

Основные методические положения оценки инновационной конкурентоспособности региона - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 65

Abstract:
The article analyzes the main parameters influencing the formation of the system for assessing the region’s innovation competitiveness aimed at identifying the strengths and weaknesses of the economic entity in the innovation sphere to determine the directions of the territorial innovation policy within the framework of increasing the competitiveness in general.

Keywords:

competitive advantages, meso-level, regional innovative competitiveness, subjects of innovation
Citation:
Oksana Gayfutdinova (2012). The Basic Methodology of Evaluating Innovation Competitiveness of the Region [Osnovnye metodicheskie polozheniya otsenki innovatsionnoy konkurentosposobnosti regiona]. Russian Journal of Entrepreneurship, 13(18). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Mingaleva Zh.A. Formirovanie kompleksnoy sistemy gosudarstvennyh mer stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti v Rossii // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. − 2010. − № 99. − S. 12−19.
2. Mingaleva Zh.A. Modernizatsiya natsionalnoy ekonomiki na osnove strategii innovatsionnogo razvitiya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 2. – http//:www.science-education.ru/102-5987.
3. Mingaleva Zh.A., Gayfutdinova O.S. Formirovanie innovatsionnoy konkurentosposobnosti khozyaystvuyuschikh subyektov. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 2007. – 317 s.
4. Mingaleva Zh.A., Platynyuk I.I. Primenenie kompleksnogo podkhoda k otsenke innovatsionnoy konkurentosposobnosti ekonomicheskikh subyektov. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. − 2012. − № 3. − S. 257−257.