Evaluation of the activity of the commercial Bank based on the use of financial clusters

Popova Valeriya Pavlovna, Applicant of the Academic Department of Economics of Production, South-Russian State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

Оценка деятельности коммерческого банка на основе использования финансовых кластеров - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 91

Abstract:
The article presents, developed by the author, the method of quantitative assessment of the activities of the commercial banks and the algorithm of this assessment. Identified by cluster-indicators to allow for evaluation. The urgency of the development techniques.

Keywords:

assessing the performance of commercial banks, cluster indicators
Citation:
Valeriya Popova (2013). Evaluation of the activity of the commercial Bank based on the use of financial clusters [Otsenka deyatelnosti kommercheskogo banka na osnove ispolzovaniya finansovyh klasterov]. Russian Journal of Entrepreneurship, 14(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Instruktsiya Banka Rossii ot 16 yanvarya 2004 goda № 110-I «Ob obyazatelnyh normativakh bankov» (v red. ot 28.04.2012 g. № 2808-U) // Vestnik Banka Rossii № 11 (735) ot 11.02.2004.
2. Metodika otsenki reytinga kreditosposobnosti banka [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method.
3. Muravyev A.K. Finansovaya ustoychivosty kommercheskogo banka: metodicheskiy aspekt: avtoref. dis...kand. ekon. nauk / A.K. Muravyev. – Novosibirsk, 2008.
4. Kendall M. Rangovye korrelyatsii/ per. s angl. – M.: Izd. Statistika, 1975. – 216 s.