Institutes of monetary policy: nature, types, interaction

Zolotareva Olyga Aleksandrovna, Candidate of Science, Economics, Associate professor, Postdoctoral student at the Chair of Banking, Saint Petersburg State University of Economics, Russia

Институты денежно-кредитной политики: сущность, виды, взаимодействие - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 178

Abstract:
The article examines the institutional framework of monetary policy in the aggregate of two aspects of its operation: organizational-structural and conceptual-evaluative ones. Basic and complementary institutions of modern monetary policy are specified. Particular attention is paid to trust institution.

Keywords:

institute institutional matrix, monetary policy, money, risk, trust control
Citation:
Olyga Zolotareva (2014). Institutes of monetary policy: nature, types, interaction [Instituty denezhno-kreditnoy politiki: suschnost, vidy, vzaimodeystvie]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Abramova M.A. Kontseptsiya razvitiya denezhnoy sistemy Rossii v usloviyakh modernizatsii natsionalnoy ekonomiki: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.10. – M.: Izd-vo FGOBUVPO «Finansovyy universitet pri Pravitelstve Rossiyskoy Federatsii», 2014. – 46 s.
2. Aleksandrov Yu.A., Kirzina S.G. Tipy mentalnosti i institutsionalnye matritsy: multidistsiplinarnyy podkhod // Federalnyy obrazovatelnyy portal «Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment» [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/27/1251385699/Aleksandrov.pdf.
3. Gavrilova V.E. Denygi kak istoricheski pervyy ekonomicheskiy institut // Ekonomicheskie nauki. – 2009. – № 8 (57). – S. 48-50.
4. Gribov A.Yu. Institutsionalnaya teoriya deneg: suschnosty i pravovoy rezhim deneg i tsennyh bumag. – M.: RIOR, 2008. – 200 s.
5. Keyns Dzh. M. Izbrannye proizvedeniya. – M.: Ekonomika, 1993. –543 s.
6. Kirdina S.G. Institutsionalnye matritsy i razvitie Rossii: Izd. 2-e pererab. i dopoln. – Novosibirsk: IE i OPP SO RAN, 2001. – 308 s.
7. Kovalev M., Paseko S. Makroprudentsialnoe regulirovanie – novaya funktsiya tsentrobankov // Bankovskiy vestnik. – 2010. – № 31 (504). – S. 17-24.
8. Koschegulova I.R. Denezhnaya teoriya i instituty // Vestnik UGATU. Ekonomika. – 2009. – t.12. - № 3 (32). – S. 11-21.
9. Rustamov E.S. Problemy reformirovaniya makroekonomicheskikh institutov v poslekrizisnyy period // Denygi i kredit. – 2010. – № 9. – S. 24-29.
10. Simoguk S.N. Vzaimodeystvie denezhno-kreditnoy politiki Banka Rossii i finansovoy politiki gosudarstva v 1990–2000-kh gg. // Rossiyskoe predprinimatelstvo. - 2013.- № 14 (236). - c. 54-64. - http://www.creativeconomy.ru/articles/29184/.
11. Tikhonov A.O. Razvitie institutsionalnoy struktury denezhno-kreditnoy sistemy / A.O. Tikhonov, V.K. Burlachkov, T. Struk, M. Vlasenko // Bankovskiy vestnik. – 2012.– № 10.– S. 10-13.
12. Fukuyama F. Doverie: sotsialnye dobrodeteli i puty k protsvetaniyu: Per. s angl. - M.: OOO « Izdatelstvo ACT»: ZAONPP «Ermak», 2004. - 730 s.
13. Farmer R. Qualitative easing: a new tool for the stabilisation of financial markets // Bank of England. QuarterlyBulletin. – 2013. – Q4. Volume 53.No. 4. – P. 405-413.
14. World Economic Outlook: Hopes, Realities, Risks, April 2013 / International Monetary Fund [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf.